Europeiskt samarbete

Synskadades Riksförbund deltar aktivt i arbetet i Europa och EU, genom medlemskap i European Blind Union (EBU).

 

I den nuvarande (vald i oktober 2019) EBU-styrelsen representeras Sverige av Maria Thorstensson, ledamot i SRF:s förbundsstyrelse. 

EBU:s styrelse sammanträder fyra gången per år och en generalförsamling hålls vart fjärde år. EBU har ett antal nätverk kring olika frågor som bland annat rör synsvaga, tillgänglighet, utbildning, ungdomar och IT. EBU har en kommission, Commission for Liaison with EU, där frågor som rör påverkan på EU-nivå behandlas. Kommissionen har ett möte per år.
Håkan Thomsson ingår i kommissionens kabinett. SRF deltar i ett projekt om punktskrift, som leds av Danmark. Vi leder även ett projekt om Gender equality, som syftar till att öka antalet kvinnor på förtroendeposter i EBU:s medlemsländer.

SRF varit drivande i frågor som rör jämställdhet och organisationsutveckling. EBU arbetar med påverkansarbete gentemot Europaparlamentet, EU:s Ministerråd och Europeiska kommissionen och är en stark röst för synskadades rättigheter i förhandlingar om EU:s lagstiftningsförslag.

EBU har framgångsrikt påverkat förhandlingar om det nya webbtillgänglighetsdirektivet och påverkanskampanjen kring den europeiska tillgänglighetslagen vars syfte är att bidra till att undanröja och förebygga hinder för fri rörlighet av tillgängliga produkter och tjänster på EU:s inre marknad.

Länk till EBU:s hemsida.