Nordiskt samarbete

I Norden har vi ett nära samarbete med de övriga nordiska organisationerna för personer med synnedsättning. Det nordiska samarbetet sker i tre kommittéer.

Den övergripande kommittén kallas Nordisk samarbetskommitté (NSK) och är ett forum för erfarenhetsutbyte och samordning kring intressepolitiska och organisatoriska frågor mellan ledare för de nordiska organisationerna. Samarbetet inom NSK har pågått i 100 år. Inom NSK utbyts erfarenheter kring situationen för medlemmar i de nordiska länderna och organisationernas aktuella arbete. Aktuella intressepolitiska frågor på internationell nivå diskuteras också, framförallt påverkansarbetet inom EU, samarbetet inom paraplyorganisationen European Blind Union, och inom World Blind Union. Frågor som rör genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning behandlas.

NSK sammanträder ungefär två gånger per år och då träffas ett par representanter från respektive nordiskt land. Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Sekretariat och plats för sammanträden roterar mellan länderna. Förbundsordförande Håkan Thomsson och andre vice ordförande Maria Thorstensson är SRF:s representanter i NSK under innevarande period.

Vartannat år arrangerar NSK också en gemensam konferens, kallad Utvidgad nordisk konferens. Konferensen genomfördes senast i Sverige 2019. Nästa konferens äger rum i Finland 2021. 

Nordisk Kvinnokommitté (NKK) är ett forum för samråd mellan representanter från organisationernas jämställdhets- och kvinnokommittéer och fokuserar på jämställdhetsfrågor och arbete i såväl samhället som internt inom organisationerna. Styrelseledamöterna Annika Östling och Maria Sjötång är SRF:s representanter i NKK.

Vartannat år arrangerar NKK en nordisk kvinnokonferens. Årets konferens skulle ha ägt rum på Island i september, men på grund av rådande omständigheter ställdes den in. Nästa konferens äger rum 2022.

Nordisk biståndskommitté (NBK) inrättades genom beslut av Nordisk samarbetskommittén den 15 februari 1990. Enligt de överenskomna riktlinjerna har kommittén två huvuduppgifter. Att fungera som forum för informationsutbyte, så att beslut i respektive land kan fattas på bästa möjliga grunder. Att verka för en större förståelse i respektive nordiskt land för arbetet i utvecklingsländerna. Utskottet består av 2 representanter, en förtroendeman och en tjänsteman, från vart och ett av de 4 nordiska länderna: Danmark, Finland, Norge och Sverige. De fyra nordiska länderna är (2019) involverade i 32 partnerskapsprojekt i 20 länder och skapar tillsammans betydande skillnad för personer med synnedsättning världen över.