Tillsynsmyndighet

Inspektionen för vård och omsorg utövar tillsyn över Synskadades Riksförbunds verksamhet sedan 1 juni 2013.

IVO bedriver tillsyn ur ett brukar- och patientperspektiv och inriktar sig på sådant som är angeläget för enskilda och för grupper av människor. Om inte annat framgår av lag, förordning eller särskilt beslut från regeringen ska tillsynen vara riskbaserad och granska det som är väsentligt för att bidra till en säker vård och omsorg av god kvalitet.

Som privatperson kan du välja att tipsa om missförhållanden i Synskadades Riksförbunds myndighetsutövning gällande tilldelning och återtagande av dispositionsrätt till ledarhund samt tilldelning och återtagande av ledarhund.Du kan också välja att anmäla ett klagomål.

Inspektionen för vård och omsorg