När du blir sjuk

När du blir sjuk och inte kan ha hand om din ledarhund under en tid kan bidrag sökas från SRF för extraordinära omkostnader.

Förare som inte tjänar mer än 177 400 kr per år kan söka bidrag ur Buscks fond för extraordinära omkostnader för ledarhund. 

Inkomstgränsen i Buscks fond är lågt satt och därför kan en del förare komma i kläm. Dessa förare nödgas be ledarhundsverksamheten att ta hand om ledarhunden under sin konvalescens. Vi kan vara förarna behjälpliga att hitta en person som kan ta hand om ledarhunden under en längre eller kortare tid. Men då vill dessa personer självklart ha ersättning för detta. SRF har reserverade medel som kan sökas av ledarhundsförare till kostnader för handhavande av ledarhunden under förarens sjukdom och rehabilitering. Medel kan beviljas då det efter prövning anses befogat.

Ansökan prövas av SRFs individstödschef Lena Ridemar.