En ljusgul labrador med ledarhundsele är fotad rakt framifrån och går längs en stig. Bredvid hunden syns en persons svarta byxor.

Vad händer nu

Följ vad som händer kring ledarhundsverksamheten i Sverige.

November 2021

Departementspromemorian som ska beskriva hur regeringen avser att förändra lagstiftningen har fortfarande inte kommit.

April 2020

Den 17 april beslutar Kammarrätten att avslå MFDs överklagande.

Departementspromemorian som ska beskriva hur regeringen avser att förändra lagstiftningen har fortfarande inte kommit.

Mars 2020

Den 9 mars överklagade MFD beslutet till Kammarrätten i Stockholm.

Februari 2020

Den 10 februari erhöll SRF en skrivelse från Myndigheten för delaktighet, MFD, där man anger att som ansvarig för redovisningen av bidraget har rätt begära in de uppgifter de anser sig behöva för att kunna granska och godkänna redovisningen av anslaget för 2019.

De handlingar som de begärde att få ta del av var handlingar rörande anställd personals anställningsförhållanden. Motivet angavs vara för att kunna beräkna ett relevant belopp om samtlig personal hos SRFs ledarhundsverksamhet ska få sina rättigheter tillgodosedda vid en eventuell övergång och uppsägning på grund av arbetsbrist. De skrev vidare att ”Om vi inte har ett bra underlag för att beräkna personalkostnaderna finns det risk för det kan få konsekvenser för antal ledarhundar vilket vore väldigt olyckligt”.

Den 18 februari meddelade SRF Ledarhundsverksamheten att de handlingar som myndigheten begärt att få ta del av utgör enligt förbundets mening inte en allmän handling, varför begäran avslås. Vi hänvisade till bilagan till offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) där det framgår att Synskadade Riksförbunds verksamhet omfattas av tryckfrihetsförordningens regler om allmänna handlingars offentlighet såvitt gäller ”ärenden om tilldelning eller återtagande av dispositionsrätt till ledarhund samt ärenden om tilldelning och återtagande av ledarhund (SFS 2005:340)”.

December 2019

Departementspromemorian som ska beskriva hur regeringen avser att förändra lagstiftningen har fortfarande inte kommit.

April 2019

Synskadades Riksförbund står utanför riksdagen varje torsdag kl 9-10 för att skaka tass med riksdagsledamöterna om att de ska motverka regeringens avsikt att riva upp eller förändra ledarhundslagen.

Regeringen beslutade på Skärtorsdagen, grundat på MFDs rapport,  att ge MFD i uppdrag att, i förberedelserna för regeringens avsikt att flytta verksamheten, ta kontakter med berörda aktörer och löpande ha kontakt med Socialdepartementet. 

Departementspromemorian som ska beskriva hur regeringen avser att förändra lagstiftningen har fortfarande inte kommit.

Mars 2019

SRF har den 13 mars översänt en egen rapport i frågan till riksdagens ledamöter. Rapporten heter "Vem ska ansvara för ledarhundsverksamheten"

MFD överlämnade den 13 mars sin konsekvensanalys till regeringen. SRF har uttryckt sin uppfattning om rapporten i ett särskilt yttrande:

Synskadades Riksförbunds (SRF) yttrande över Myndigheten för delaktighets (MFD) regeringsuppdrag gällande ledarhundsverksamheten

SRF ska enligt överenskommelse med MFD bidra med ett yttrande till den här rapporten, som MFD ska överlämna till regeringen senast den 15 mars 2019. Rapporten ska enligt uppdraget som MFD fått av regeringen innehålla en konsekvensanalys av ett överfört ansvar för ledarhundsverksamheten, från SRF till MFD.

För att kunna genomföra en välgrundad konsekvensanalys ex ante krävs, menar vi, en kartläggning av den befintliga ledarhundsverksamheten. Det krävs att man tar reda på hur den fungerar, på vilka områden den skulle behöva utvecklas och förändras osv. För att göra detta krävs i sin tur ingående kunskaper om ledarhunden som tjänstehund och förflyttningshjälpmedel för personer med synskada eller blindhet.

För att genomföra allt detta krävs att adekvat tid och resurser avsätts för genomförande av research. Vidare krävs en preliminär plan för hur man bör gå tillväga. Berörd personal, brukare och andra intressenter bör involveras tidigt och deras kunskaper och erfarenheter tillvaratas vid en sådan kartläggning och konsekvensanalys. Inget av detta har varit självklart i det tillvägagångssätt som präglat MFD:s utredning.

Tvärtom, är tillvägagångssättet i MFD:s utredningsförfarande under all kritik. Exempelvis saknades brukarperspektivet helt, inledningsvis. Efter påtryckningar från SRF fördes det senare i processen in i uppdraget. Personalens kompetens och perspektiv har dock över huvud taget inte ägnats någon uppmärksamhet. I stället har personalen behövt arbeta med att förse MFD med information i form av presentationer, dokument, möten, granskning av myndighetens utkast (med flertalet faktafel) samt mailsvar på frågor.

Ett bättre angreppssätt hade varit att genomföra en sedvanlig, förutsättningslös kartläggning och analys av ledarhundsverksamheten vid SRF, utan på förhand bestämda slutsatser. Som rapporten nu är skriven baseras luddigt formulerade slutsatser på förutfattade meningar och ofullständig information.

Rapporten innehåller svepande resonemang och är allmänt hållen. Det är kort sagt oklart vad MFD egentligen har kommit fram till. Hur ska de lagar och regler som beskrivs tillämpas, i praktiken? Exakt vad menas med manuell hantering? På vilket sätt skulle hanteringen vara mindre manuell hos MFD? På vilket sätt lever läkarintyget i ansökan och bedömningen av en sökandes synstatus inte upp till de krav som lagen ställer? Ansökningsblanketterna uppdaterades så sent som 2018 (läkarintygsdelen uppdaterades i samråd med docent/synspecialist).

Hur ska rättssäkerheten säkras när processerna och servicen förändras i grunden? Hur ska den helt avgörande sambandskedjan, som för övrigt inte nämns i rapporten, förvaltas vid ett eventuellt övertagande? Hur ska förarnas säkerhet, ledarhundens hälsa och kvalitet som förflyttningshjälpmedel samt den unika kompetensbasen som finns inom ledarhundsverksamheten tillvaratas, utvecklas och främjas?

På vilket sätt skulle MFD på ett mer resurseffektivt, säkert och ändamålsenligt sätt driva ledarhundsverksamheten? Hur ska "en god tillgänglighet för användarna" säkerställas, i praktiken? Hur ska den personliga integriteten värnas (exempel)? Hur mycket större beräknas de administrativa kostnaderna att bli på MFD? På vilka punkter presterar MFD bättre än SRF vad gäller dokumenthantering? Vilka är de "oberoende personal" som nämns i rapporten? Exempel saknas. Hur ska verksamheten bedrivas på ett jämställt sätt? Exempel saknas.

Vilka oklarheter menar MFD finns kring SRF:s bokföring och finansieringsform? Konkret hänvisning saknas. Hur ser MFD på ledarhunden som den tjänstehund det ställs allra högst krav på, av alla tjänstehundar? Vilka konsekvenser får det, om MFD vidhåller att ledarhunden bör benämnas som en assistanshund, inte tjänstehund? Dessa med flera frågor står obesvarade.

Vi vill påminna om proposition 2004/05:84 där den dåvarande regeringen bedömde att varken landstingen eller någon myndighet hade den kompetens som krävs för att driva ledarhundsverksamheten. Man konstaterade att om ansvaret skulle läggas på en annan organisation eller myndighet skulle detta kräva omfattande tid och resurser. Man konstaterade vidare att SRF har mycket lång erfarenhet och stor kunskap av handläggning av denna typ av ärenden. Regeringens samlade bedömning var att det mest lämpliga därför var att just SRF fick ansvar för att driva ledarhundsverksamheten.

Sedan dess har ledarhundsverksamheten utvecklats på en rad olika områden, som beskrivs närmare i den rapport som SRF nu sammanställt och som analyserar möjliga konsekvenser av en eventuell verksamhetsflytt samt översiktligt beskriver ledarhundsverksamheten, de principer och den sambandskedja som hela verksamheten vilar på.  

MFD:s rapport styrker det faktum att om ansvaret skulle läggas på MFD skulle det kräva omfattande tid och oförsvarligt stora resurser, samtidigt som viktiga funktioner i verksamheten skulle äventyras. MFD:s rapport talar sitt tydliga språk. Den visar på bristande kompetens, minimalt engagemang för sakfrågorna och dessutom allvarliga brister i genomförande (utredningsmetodik) och transparens om processer, tillvägagångssätt och informella kontaktvägar.

Vi som verksamhetsansvariga understryker det olämpliga i att MFD ämnar (?) starta upp dialog med nuvarande leverantörer i syfte att utröna deras intresse och möjlighet till utökat samarbete, utifrån MFD:s trevande slutsatser. Detta skulle ytterligare försvåra ledarhundsverksamhetens förutsättningar att utföra gällande uppdrag. Den ovisshet som den sedan drygt ett år rådande situationen gett upphov till har skapat stress och oro i en redan skör personalgrupp, bestående av endast sammanlagt åtta personer, var och en med specialkunskaper som inte finns någon annanstans.

Slutligen vill vi poängtera att MFD:s resonemang och slutsatser kring hur SRF:s framtida roll kan eller bör se ut är olämpliga. SRF är en demokratiskt uppbyggd förening där medlemmarna, inga andra, ytterst fattar beslut om organisationens roll och inriktning.

Enskede den 4 mars 2019
Ulrika Norelius Centervik
Kanslichef 

Februari 2019

Trots att konsekvensanalysen ännu inte är färdig fick vi underhandsinformation från Socialdepartementet om att regeringen planerar att ändra i regleringsbrevet till Socialstyrelsen.  Ändringen består i att utbetalningen av statsbidraget för ledarhundar ska göras av MFD i stället för Socialstyrelsen. MFD:s primära uppdrag är att vara en kunskapsmyndighet som följer upp funktionshinderspolitiken och sprider kunskap inom området, inte att transferera statsbidrag eller ägna sig åt operativ verksamhet. SRF vädjade till statsrådet Lena Hallengren och regeringen inte fatta beslut om ändring i regleringsbreven, utan istället invänta att riksdagen i demokratisk ordning fattat beslut i fråga om vem som ska ansvara för de uppgifter som framgår av nuvarande lagstiftning. Regeringen fattade ändock beslutet.

December 2018

Den 14 december skedde ett möte med MFD angående kartläggnings- och konsekvensanalysen som de ska presentera till regeringen senast den 15 mars 2019.

Den 19 december har fortfarande inte departementspromemorian kommit.

November

Departementspromemorian som ska handla om lagändringsförslagen har, den 28 november, fortfarande inte kommit. Vill du veta hur beslutsprocessen ser ut och vad promemorian spelar för roll i sammanhanget? Klicka på Beslutsprocessen i vänsterspalten.

Oktober

Den 17 oktober kommer MFD att träffa sina intressenter (inkl ledarhundsklubbarna). Det diskussionsunderlag som skickats ut i förväg ger en fingervisning om hur MFD tänker just nu. Följande frågeställningar beskrivs:

---start---
Syncentralernas roll, hur bör den se ut framöver?

Kan Prova på dagar arrangeras på annat sätt än i samarbete med syncentraler, t ex genom lokala klubbar?

Är det nödvändigt med ett hembesök innan man går informationskursen? Eller kan man göra intervjuer under informationskursen?

Vilka fördelar/nackdelar finns om hundleverantören är med i matchningen?

Att upphandla veterinärtjänster kan innebära att en hundförare måste byta veterinär. Hur kan detta göras så smidigt som möjligt?

Kan behovet av akuta stödinsatser minska om ekipaget får mer fortlöpande träning (kurstillfällen)?
---slut---

Departementspromemorian som handlar om lagändringsförslagen, har vi nu fått besked om att den är försenad, men att den troligen kommer före årsskiftet.

Regeringen har också meddelat att MFD senast den 15 mars 2019 ska överlämna sin rapport om ledarhundsverksamheten.

Augusti

Före midsommar träffade SRF utredarna från MFD och kunde då konstatera att vi har lite olika utgångspunkter i arbetet med konsekvensanalysen. De utreder konsekvenserna när verksamheten flyttas till dem och vi vill utreda konsekvenser om verksamheten ska flyttas eller ej. 

Utredarna från MFD meddelar i augusti att de nu kommer  att arbeta fram ”ett förslag om hur verksamheten ska bedrivas när den flyttas till MFD”. Vi kommer att få deras förslag via mejl i mitten/slutet av oktober och ska då lämna våra synpunkter skriftligt. Dessa synpunkter ska finnas med i MFD:s slutliga rapport till regeringen.

MFD kommer att bjuda in sina intressenter (leverantörer, ledarhundsklubbar med flera som de träffat) till ett informationsmöte i slutet av oktober. Kallelse kommer att skickas ut inom kort och skriftlig information om vad de ska informera om kommer från MFD i oktober.

Juni

Den 1 juni genomfördes en träff med de båda utredarna på MFD där de ställde kompletterande frågor kring verksamheten. En tydlig kärnfråga som lyftes var de veterinära kostnaderna då Socialdepartementet uppges ha framfört synpunkter till MFD om att kostnaderna för hundarna anses mycket höga. En fråga som självklart måste belysas i den kommande konsekvensanalysen.

Maj

MFDs generaldirektör Malin Ekman Aldén har gjort några mycket anmärkningsvärda uttalanden. Ett av dessa uttalanden kommer att återfinnas i höstens nummer av I Selen. 

April

den 13 april genomfördes det åttonde samrådsmötet med MFD. Vid detta möte informerade vi om hembesök, informationskurs, grundkurs och garantiuppföljning.

Mars

Den 14 mars genomfördes med MFD. Frågor vi ställde var bland annat hur MFD avser att genomföra konsekvensanalysen i samarbete med SRF. Vidare hur de avser att göra en konsekvensanalys av hur brukarna påverkas av det överförda ansvaret och om/hur man kan säkerställa att det överförda ansvaret kan ske så friktionsfritt som möjligt.

Februari

Den 22 feburari fattade regeringen beslut om att Myndigheten för delaktighet i samarbete med Synskadades Riksförbund ska göra en konsekvensanalys av ett överfört ansvar av de uppgifter som framgår av lagen (2005:340) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Synskadades Riksförbund, från Synskadades Riksförbund till Myndigheten för delaktighet. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 15 december 2018.

Januari

Vid ett möte på Socialdepartementet den 29 januari fick ledarhundsverksamheten ny information. Nu ser det ser ut nu som att en grundläggande lagstiftning trots allt kommer att finnas kvar. Departementet har nu kommit fram till att åligganden mot enskilda måste regleras i lag. Alltså lagstiftning som reglerar dispositionsrätten, tilldelning och återtagande samt kriterier på vad man ska kunna uppfylla för att få ansöka om en ledarhund. Här utöver ska det finnas en förordning som regeringen fastställer som ska omfatta vad myndigheten ska ha övergripande ansvara för. Vidare ska förordningen ge MFD föreskriftsrätt i frågor som behöver regleras mer detaljerat. Socialdepartementet arbetar med alla dessa tre parallellt. Frågor som fri veterinärvård eller fri utbildning skulle kunna återfinnas i förordningen, men de antydde också att det skulle kunna bli en särskild hjälpmedelsförordning.

Enligt den nya tidsplanen kommer en departementspromemoria under våren med en remisstid på cirka tre månader. Lagrådsremissen kommer antingen i höst eller våren 2019.
Målsättningen är nu att den nya lagen ska träda i kraft 1 januari 2020.

Regeringens uppdrag till MFD om en konsekvensbeskrivning av en överflytt av verksamheten kommer att beslutas av regeringen under februari. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 december 2018. Vi uppmanade departementet att lyfta in brukarnas perspektiv i konsekvensbeskrivningen.

Nu motiveras flytten av verksamheten från SRF till MFD med statsstödsreglerna inom EU. Alltså att ge statsbidrag till SRF skulle snedvrida konkurrensen inom den inre marknaden. Vidare att den nya dataskyddsförordningens krav om sekretess skulle vara ett problem om SRF har myndighetsutövandet. 

Vid samrådsmöte med MFD den 18 januari framgick att regeringen avser att föreslå att ledarhundslagen ska upphävas. Detta framgår också av regeringens förteckning över propositioner under 2018.
Av det skälet måste regeringen pröva detta genom en lagrådsremiss. Beslut i riksdagen planeras till september efter riksdagsvalet. Lagen förväntas bli upphävd juli 2019. Det vi kan vänta oss är att regeringen skriver en förordning som ger MFD föreskriftsrätt i frågor som behöver regleras mer detaljerat. Bilden vi fick på mötet var att MFD planerar för en interimslösning för andra halvåret 2019.

Den 10 januari skriver Åsa Regnér i ett svar på en skriftlig fråga i riksdagen att ”en fördel med att myndighetsutövningen sker av en myndighet i stället för en ideell förening är att myndigheten, till skillnad från en ideell förening, kan tilldelas föreskriftsrätt inom området”. I detta fall skulle regeringen då utfärda en förordning som ger MFD föreskriftsrätt i frågor som behöver regleras mer detaljerat.

Den 8 januari tillskrev SRF Socialdepartementet med anledning av att regeringen avser att flytta verksamheten samt aviserade ändringar i den så kallade Ledarhundslagen (Lag 2005:340 om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Synskadades Riksförbund).

Inslag i P4 Sörmland den 1 januari om regeringens aviserade flytt av verksamheten till MFD.

December 2017

Ett möte mellan SRF och MFD ägde rum den 12 december. Vid mötet förklarade MFDs generaldirektör hur man ser på det kommande regeringsuppdraget och hur man avser att bedriva verksamheten i framtiden. Man avser inte vara utförare och hänvisade till Lagen om offentlig upphandling. 

SRF genomförde en intern workshop kring "ledarhundslagen" den 13 december. SRF kommer att lämna in skriftliga synpunkter och förslag till regeringens arbete med propositionen om en ny ledarhundslag.

Den 20 december skedde ytterligare ett möte med MFD där en tidsplan för samråd utifrån det kommande regeringsbeslutet lades fast.

Inslag från P4 Sörmland som gick ut via Ekot den 31 december om väntetiderna för att få en ledarhund.

November 2017

MFDs generaldirektör intervjuas av SRF:s tidning I Selen. Tidningen riktar sig till alla ledarhundsförare och de som fått dispositionsrätt men fortfarande väntar på sin första hund.

Oktober 2017

SRF får träffa statssekreteraren och två ytterligare tjänstemän den 3 oktober. Vi gladdes åt förslaget till ökat anslag, men var mycket frågade till varför departementet inte kontaktat SRF innan man beslutat sig för att avisera att man avser samla verksamheten hos MFD.

Den information vi då fick var att regeringen med all sannolikhet kommer att ge MFD i uppdrag att i samverkan med SRF göra en konsekvensanalys av ett överfört ansvar för verksamheten med ledarhundar från SRF till MFD. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet i maj 2017. Regeringen kommer troligen att lägga en proposition före sommaren där lagen i vart fall kan ändras så att SRF ersätts med MFD i lagtexten. Riksdagen får ta ställning till propositionen hösten 2018 och lagen kan komma att träda i kraft den 1 januari 2019.

September 2017

Den 20 september 2017 presenterar regeringen sin budgetproposition. Följande stycke återfinns: "Till följd av att väldigt många ledarhundar togs ur tjänst under 2016 på grund av hög ålder kommer sannolikt kön för att få en ny ledarhund öka under 2017. Regeringen bedömer därför att anslagna medel för ledarhundar behöver ökas med två miljoner kronor per år för att få in fler ledarhundar i tjänstgöring".

Härefter står följande: "Verksamheten med ledarhundar är i dag uppdelad och ligger på den ideella föreningen Synskadades Riksförbund, Socialstyrelsen och Myndigheten för delaktighet. För att få till stånd en mer ändamålsenlig hantering avser regeringen att samla verksamheten till Myndigheten för delaktighet".

Den 20 september tillskriver SRF ansvarig minister: "Eftersom vi som ansvarig myndighetsutövare inte fick information före budgetpropositionens presentation om att ni nu föreslår att MFD ska ta över, anser vi det som rimligt att vi får träffa er för att få en bild av hur er tidtabell ser ut och hur ni tänker att det hela ska gå till".

Maj 2017

I maj fick SRF äntligen tid att få träffa ansvarig minister för att prata om den svåra kösituationen och långa väntetider att få en ledarhund och behovet av ett ökat statsbidrag.

April 2017

I april får en delegation från SRF träffa hela Socialutskottet för att berätta om den svåra kösituationen och långa väntetider att få en ledarhund. Lyssna på inslag i SRF Radio, 28 minuter in i programmet.

Februari 2017

SRF tog kontakt med Socialdepartementet för att få ett klargörande om ansvarig minister avsåg att gå fram med ett förslag om att överföra ledarhundsverksamheten från SRF till MFD. I början av februari fick SRF besked om att frågan för nu inte var aktuell.

Socialdepartementet återkommer härefter inte till SRF i frågan om eventuell flytt av verksamheten.

Januari 2017

I början av januari kontaktas SRF av generaldirektören på Myndigheten för delaktighet (MFD) tillsammans med en tjänsteman från Socialdepartementet. Vid möte i januari presenteras ett förslag om att en konsekvensanalys ska genomföras av ett överfört ansvar för verksamheten med ledarhundar från SRF till MFD.

SRF svarade att i den statliga utredningen SOU 2010:21 "Bättre marknad för tjänstehundar", gjordes bedömningen att de praktiska uppgifterna vid tilldelning av ledarhundar ändrades marginellt när SRF fick ett formellt myndighetsansvar för verksamheten. Utredningen angav vidare att det under denna relativt korta tid visat sig att SRF i sin roll som myndighet fungerat väl och att lagstödet ger en säkerhet i hanteringen. Mot den bakgrunden menade SRF att det inte är en prioriterad fråga för oss att ta fram en konsekvensbeskrivning av ett förändrat ansvar för verksamheten med ledarhundar. Vi svarande att vi däremot gärna deltar med vår kompetens i en dialog om hur ledarhundsverksamheten långsiktigt kan bli hållbar i framtiden. Skulle regeringen trots allt ge MFD i uppdrag att se över myndighetsutövningen vad gäller ledarhundar så kommer SRF att naturligtvis att medverka.

December 2016

Eftersom väntelistan med personer som har dispositionsrätt till en ledarhund började bli mycket lång och över 40 ledarhundar tagits ur tjänst 2016 och det faktum att mer är 60 ledarhundar under 2017 skulle fylla 10 år eller mer, stod det tydligt att det krävs ökat statsbidrag för att kunna köpa in fler ledarhundar. SRF tillskrev ansvarig minister i december 2016 med begäran om att få träffa ministern. SRF tillskrev också samma dag ordföranden i riksdagens Socialutskott med en begäran att få komma och träffa utskottet.

 1. Bakgrund

  Synskadades Riksförbund (SRF) har haft ledarhundsverksamhet i många år med stöd av statsbidrag, men först 2006-01-01 reglerades verksam…

 2. Beslutsprocessen

  Så här ser beslutsprocessen ut vid lagändring

 3. Vem ska ansvara för ledarhundsverksamheten?

  Här kan du läsa SRF:s rapport Vem ska ansvara för ledarhundsverksamheten

 4. Hört i media

  Nedan finns länkar till inslag som gäller frågan om vem som ska ansvara för ledarhundsverksamheten i framtiden.

 5. Loggan består av ett rosa tassavtryck följt av texten skaka tass i svart. under texten står #skakatass Kampanjinformation

  Tillsammans ska vi inom SRF uppmana riksdagens ledamöter att skaka tass på att: Avblåsa planeringen att flytta ledarhundsverksamheten …