3. Svar från kommunen

Detta bör du tänka på när du får ett första svar från kommunen och under er fortsatta kommunikation, det vill säga under all er kommunicering under hela din utredning

Ladda ner avsnittet (Word-docx), uppdaterat 2019-02-19.

Några byråkratiska/juridiska termer och begrepp

  • Förvaltningslagen (2017:900): Reglerar hur din ansökan behandlas när den kommit in till kommunen och därefter hur den utreds tills
  • Utredning: Omfattar allt material- och all information som rör din ansökan om ledsagning enligt LSS-lagen. Utredningen startar i och med att du skickar in din ansökan eller på annat sätt får kontakt med en handläggare på kommunen som inleder utredningen, som då får ett ärendenummer.
  • Kommunens utredningsskyldighet: Kommunen måste se till att ett ärende blir så pass utrett som ”dess beskaffenhet kräver” (se längre motivering nedan).
  • Officialprincipen: En princip som bland annat framgår av 23 § förvaltningslagen (2017:900) och innebär att myndigheter ska bistå den sökande med upplysningar som behövs för att kunna ansöka om önskade förmåner/rättigheter (se utförligare förklaring nedan).
  • Kommunicering: Omfattar allt utbyte mellan dig och handläggaren av skriftligt och muntligt material, eller annan information under utredningens gång.
  • Beslut under utredning: Vissa åtgärder från handläggarens sida, som att inhämta viss utredning eller kontrollera vissa av dina uppgifter, kan utgöra så kallade beslut under utredning. Ett sådant beslut kan inte överklagas- och om ett hembesök genomförs, kan det inte göras ogjort i efterhand. Tänk därför noga igenom vilka frågor du vill svara på och att du inte bör acceptera hembesök. Hur handläggaren väljer att agera under utredningen, exempelvis vilka frågor som ställs och hur pass mycket stöd du får, utgör inte något beslut.
  • Ditt ärende måste vara tillräckligt utrett för att kunna prövas: Din utredning måste uppfylla vissa krav på tydlighet, annars kan den avvisas innan ditt behov av ledsagning prövas (se utförligare förklaring nedan).

Kommunicering av utredning

När du har hittat rätt person hos kommunen och en utredning om ledsagning enligt LSS-lagen har startat, skickar handläggaren i regel över allt material i utredningen till dig minst en gång. Handläggaren skriver ofta också vad som förväntas av dig (det vill säga ett föreläggande), exempelvis att du ska yttra dig över materialet inom en viss tid. Detta är ett viktigt tillfälle för att tydligt skriva om det finns något i utredningen som inte stämmer, eller om något har utelämnats.

Det är viktigt att du skriver tydliga svar

När din handläggare har skickat utredningen och ett föreläggande till dig är det viktigt att svara strukturerat och tydligt. Det bästa är du kan få utredningen i Word-format så att du kan komplettera originaltexten själv, eller att du själv skannar in utredningen.

Ett tydligt svar till din handläggare bör innehålla ett dokument med sammanfattningar över de ändringar och tillägg som du anser behövs i utredningen. Du bör sedan föra in dina ändringar och eller tillägg i originaltexten till utredningen så att din handläggare inte själv måste tolka vad du menar.

Kommunens utredningsskyldighet

Kommunen måste se till att ett ärende blir så pass utrett som ”dess beskaffenhet kräver”. I ärenden som berör säkerhet och är av mer allmänt intresse, exempelvis tillståndsärenden angående tillstånd för viss farlig verksamhet eller för yrkeslegitimationer, innebär utredningsskyldigheten att kommunen själv måste inhämta mycket bevisning. Eftersom konsekvenserna kan bli stora och allvarliga om kommunen meddelar ett felaktigt beslut i sådana ärenden, får kommunen inhämta bevisning helt utan samtycke från den som ansöker om tillstånd/legitimation. Ansökan om LSS-ledsagning berör däremot ingen annan än dig. Därför är beviskravet lägre (se föregående avsnitt om att skriva ansökan). Därför har du också rätt att säga nej till din handläggare om du tycker att vissa frågor inte hör till saken, om du inte vill att kommunen inhämtar uppgifter från andra myndigheter eller gör ett hembesök hos dig. Om du å andra sidan vill ha handläggarens hjälp att få fram intyg eller material från tidigare utredningar, ska handläggaren hjälpa dig med detta.

Officialprincipen

En princip som bland annat framgår av 23 § förvaltningslagen (2017:900) och innebär att myndigheter ska bistå den sökande med upplysningar som behövs för att kunna ansöka om önskade förmåner/rättigheter. Principen är ett stöd för den som ansöker om exempelvis LSS-ledsagning, men den innebär inte att kommunen måste ge dig råd om vilka argument som är mest framgångsrika för att få bifall till din ansökan. Kommunen ska enligt officialprincipen ange vilka frågor som vanligtvis måste besvaras, för att kunna få bifall till ansökan om en viss förmån. Motsatt kan man säga att principen alltså är ett verktyg som inte får åberopas till stöd för myndigheter för att på eget initiativ ta fram uppgifter som skulle kunna vara till nackdel för dig.

Ditt ärende måste vara tillräckligt utrett för att kunna prövas

Detta är något som handläggare brukar- eller skulle kunna tänkas åberopa för att motivera varför vissa integritetskänsliga frågor behöver ställas. Att utredningen måste innehålla tillräckligt underlag eller för att den ska bli ”fullgod”, används ibland även som argument för att exempelvis hembesök måste ingå i din utredning om LSS-ledsagning. Det är lätt att känna sig pressad till att gå med på något liknande, om din handläggare skulle säga att utredningen annars inte kan genomföras eller slutföras. Men kommunen har små möjligheter att faktiskt ”avvisa” din ansökan. En handläggare får bara avvisa din ansökan, om ansökan tillsammans med kompletterande utredning, har så pass stora brister att ditt ärende inte kan sakprövas.   Exempel på så pass stora brister är oklarhet om vad ansökan avser, alltså i mitt fall ansökan om ledsagning enligt LSS, eller om de uppgifter som framkommit är inbördes motsägelsefulla. Tveka därför inte att säga vad du tycker när du inte vill svara på frågor om ditt privatliv, på toaletten eller att säga nej till hembesök.

Personligt möte

Du har rätt att träffa den eller de som ska fatta beslut i ditt ärende hos kommunen för att visa vem du är och på så sätt framföra varför du har så pass stora behov att du har rätt till ledsagning enligt LSS-lagen. Möte är viktigt för att skapa förståelse hos beslutsfattare för att du dels tillhör personkrets 3, och dels har behov av insatsen ledsagarservice enligt LSS-lagen. Handläggare kan inte neka dig ett möte med beslutsfattare genom att säga att det inte tillför något i ärendet, det kan handläggare inte veta på förhand innan du har fått ett möte. Att ledsagning har så pass stor betydelse i enskilda personers liv, i din vardag, är en annan anledning till att du har rätt till ett personligt möte.

 

Text: Dennis Ivarsson