Logotyp Rättighetsprojektet

Rättsfall & beslut från högsta instans

Prejudikat & beslut som bidragit till rättsutvecklingen avseende LSS-lagen med fokus på ledsagning

Följande rättsfall och övriga beslut kommer från högsta instans. Som oftast när det gäller LSS och ledsagning kommer fallen från förvaltningsdomstolarna där Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) är högsta instans, tidigare Regeringsrätten( (RÅ). Rättsfall från allmänna domstolar där Högsta domstolen är högsta instans, samt från specialdomstolar som Försäkringsöverdomstolen (FÖD) kan dock vara av visst värde.

Rättsfallen presenteras i omvänd kronologisk ordning.

 • 2019 - Högsta förvaltningsdomstolens beslut (inkl. förvaltningsrättens dom) att inte meddela prövningstillstånd för Kävlinge kommun i mål nr 5119-19) (PDF) - Malmö förvaltningsrätt avgjorde enhälligt att en blind ung tjej ingick i LSS-lagens personkrets 3. Kommunen överklagade till Göteborgs kammarrätt och slutligen till Högsta förvaltningsdomstolen. Prövningstillstånd beviljades varken av kammarrätten eller HFD. Malmö förvaltningsrätts dom har mål nr 13106-18.
 • 2018 - HFD 2018 ref. 4 (Word-docx) - En dövblind person som behöver tolkhjälp i form av taktil teckenspråkstolkning har inte kunnat lägga detta hjälpbehov till grund för rätt till insatsen personlig assistans och assistansersättning.
 • 2017 - HFD 2016 ref. 7 (Word-docx) - En kommun har, sedan tiden för en tidsbegränsad insats enligt LSS har löpt ut, fortsatt att utföra insatsen. Detta har inte medfört att det har förelegat en rätt till insatsen som gällt tills vidare.
 • 2012 - HFD 2012 ref. 8 (Word-docx) - En person med flera funktionshinder har vid en sammantagen bedömning inte bedömts tillhöra personkretsen enligt 1 § 3 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
 • 2011 - HFD 2011 ref. 62 (Word-docx) - Ledsagarservice enligt 9 § 3 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade kan inte beviljas (I) en person som redan har beviljats personlig assistans eller (II) vid behov av omfattande insatser i assistansliknande former.
 • 2011 - HFD 2011 ref. 60 (Word-docx) - Ledsagarservice enligt 9 § 3 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade har inte beviljats för en semesterresa till Egypten.
 • 2011 - HFD 2011 ref. 36 (Word-docx)  - En funktionshindrad förälders behov av hjälp med omvårdnad och tillsyn av barn kan inte beaktas vid bedömning av om föräldern omfattas av personkretsen i 1 § 3 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
 • 2011 - HFD 2011 ref. 8 (Word-docx) - Omkostnader som kan uppstå för ledsagare i samband med fritids- och kulturella aktiviteter ingår inte i insatsen ledsagarservice enligt 9 § 3 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
 • 2009 - RÅ 2009 ref. 57 (Word-docx) - Fråga om en funktionshindrad persons behov av hjälp med de grundläggande behoven är av den karaktär och omfattning som förutsätts för rätt till personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
 • 2001 - RÅ 2001 ref. 33 (Word-docx) -Ett fyraårigt dövt barn har ansetts höra till den personkrets som anges i 1 § 3 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och därmed ha rätt till insatsen avlösarservice i hemmet.
 • 1999 - RÅ 1999 ref. 54 (Word-docx) - En 81-årig man med grav synskada har ansetts ha ett sådant stort och varaktigt funktionshinder som avses i 1 § 3 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Funktionshindret har dock inte ansetts förorsaka sådana betydande svårigheter i hans dagliga livsföring som förutsätts i bestämmelsen. Det härmed sammanhängande behovet av stöd och service har inte heller ansetts omfattande. Då inte samtliga krav enligt bestämmelsen varit uppfyllda har han inte ansetts höra till lagens personkrets.
 • 1993 - RÅ 1993 ref. 6 (Word-docx) - En gravt synskadad person var berättigad till särskilda omsorger enligt omsorgslagen. Utan hinder härav har han ansetts skola beviljas ett med särskild hänvisning till synskadan sökt bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen till ledsagarservice för fritidsaktiviteter.
 • 1988 - FÖD 1988:1 (Word-docx) - Fråga i mål om handikappersättning om innebörden av begreppet ledsyn.