En man blir ledsagad av en kvinna i gatumiljö.

Ändring av LSS- och SoL-beslut måste motiveras, även varför de tidsbegränsas

- förstärkt skydd enligt den nya förvaltningslagen från den 1 juli 2018?

I inlägget redovisas lite fördjupad information om en svensk förvaltningsrättslig princip och ett par paragrafer ur den nya förvaltningslagen som kan vara bra att hänvisa till när handläggare vill ändra beslut om LSS eller SoL-insatser. Även utdrag ur en dom från förvaltningsrätten där kommunen inte hade motiverat ändring av sitt beslut tillräckligt väl.

I svensk förvaltningsrätt finns en princip som säger att gynnande beslut, dvs. när någon har tilldelats en förmån, inte ska ändras till den enskildes nackdel, om inte omständigheterna i sak har förändrats på ett väsentligt sätt. Ämnet har avhandlats av Therese Bäckman år 2013 i Gynnande besluts negativa rättskraft. I en uppföljande artikel från april år 2014 beskriver hon hur kommuner och domstolar kringgår principen genom att förse LSS-beslut med förbehåll att det kan komma att ändras, samt med en tidsbegränsning, vilket inte är förenligt med svensk förvaltningsrätt.

Beslut om LSS eller SoL insatser är gynnande beslut som får så kallad negativ rättskraft, vilket enligt huvudregeln i svensk förvaltningsrätt innebär att besluten inte ska ändras. De kan ändras om förutsättningarna hos den enskilde har ändrats väsentligt. De kan dock inte ändras bara för att, exempelvis, rättspraxis utvecklas i en ny riktning eller därför att kommunerna väljer att anta nya riktlinjer inom ett visst område. Den intresserade finner artikeln här.

Huruvida den nya förvaltningslagen som trädde i kraft den 1 juli 2018 utgör ett starkare skydd mot förändring och tidsbegränsning av gynnande beslut har diskuterats av ett flertal jurister. Bland annat av tidigare refererade Therese Bäckman i Förvaltningsrättslig tidskrift (FT) 2018, Negativ rättskraft i den nya förvaltningslagen – ökad trygghet för personer med funktionsnedsättning?, s. 483 ff. och Vilhelm Persson, Obehövlig kommunikation och beslutsmotivering, s. 499 ff. Artiklarna kan enligt min mening väldigt kortfattat sammanfattas så att den nya förvaltningslagen i vart fall klart uttrycker när beslut får ändras och beslut måste motiveras. Eftersom ett av de främsta målen med lagen har varit att kodifiera rättsliga principer som gällt sedan tidigare, är det dock svårt att säga huruvida rättspraxis kommer att utvecklas i en ny mer gynnande riktning. Följande paragrafer reglerar skyldigheten för beslutsfattare att motivera sina beslut på sätt som går att bemöta och när beslut får ändras.

32 §

Ett beslut som kan antas påverka någons situation på ett inte obetydligt sätt ska innehålla en klargörande motivering, om det inte är uppenbart obehövligt. En sådan motivering ska innehålla uppgifter om vilka föreskrifter som har tillämpats och vilka omständigheter som har varit avgörande för myndighetens ställningstagande.

En motivering får helt eller delvis utelämnas, om

1.    beslutet gäller anställning av någon,

2.    ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver att beslutet meddelas omedelbart,

3.    det är nödvändigt med hänsyn till rikets säkerhet, skyddet för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden eller något annat jämförbart förhållande, eller

4.    beslutet gäller meddelande av föreskrifter som avses i 8 kap. regeringsformen.

Om motiveringen har utelämnats enligt andra stycket 1, 2 eller 3 ska myndigheten om möjligt ge en motivering i efterhand, om någon enskild begär det och det behövs för att han eller hon ska kunna ta till vara sin rätt.

37 §

En myndighet får ändra ett beslut som den har meddelat som första instans om den anser att beslutet är felaktigt på grund av att det har tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning.

Ett beslut som till sin karaktär är gynnande för någon enskild part får dock ändras till den enskildes nackdel bara om

1.    det framgår av beslutet eller de föreskrifter som det har grundats på att beslutet under vissa förutsättningar får återkallas,

2.    tvingande säkerhetsskäl kräver att beslutet ändras omedelbart, eller

3.    felaktigheten beror på att parten har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter.

 ___________________

Till sist vill jag lyfta fram några stycken ur den enda dom som jag hittills har lyckats hitta där skyldigheten att motivera beslut och principen om gynnande besluts negativa rättskraft delvis framgår. En dom från förvaltningsrätten som inte har överklagats. Eftersom det bara är en dom från lägsta instans har den inget prejudikatvärde, men jag tycker i alla fall att följande utdrag ur domskälen är exempel på bra rättstillämpning;

"… tidigare beslut om kontaktperson och ledsagarservice var försedda med förbehåll enligt vilka besluten kan komma att omprövas om förutsättningarna som besluten är grundade på ändras. Förvaltningsrätten har därmed att ta ställning till om sådana ändrade förhållanden förelegat som motiverat en omprövning av de tidigare besluten, till … nackdel."

Beviljandet av de tidigare insatserna föranleddes av att … saknade vänner på fritiden och inte gick ut på egen hand. Målet med insatserna var att … skulle få komma ut i samhället och på aktiviteter utanför bostaden samt att minska beroendet till föräldrarna. Det finns enligt förvaltningsrätten inget i utredningen som tyder på att … hjälpbehov i detta avseende har ändrats. Avgörande blir därför om behovet numera tillgodoses genom en annan insats eller på annat sätt.

Förvaltningsrätten konstaterar, i likhet med nämnden, att den enskildes be-hov av hjälp med fritidsaktiviteter och kulturella aktiviteter i första hand bör tillgodoses inom ramen för ett boende med särskild service för vuxna. Vid tiden för nämndens beslut att ompröva rätten till insatserna hade dock … ännu inte flyttat till det gruppboende som … beviljats. Någon närmare utredning över boendets förmåga att rent faktiskt tillgodose … behov har inte gjorts, utan nämnden har i denna del endast hänvisat till allmänna uppgifter om boendets aktiviteter enligt kommunens värdighetsgaranti. Om … rent faktiskt skulle komma att ha tillgång till aktiviteter på boendet, och i så fall vilka aktiviteter och i vilken omfattning, har inte närmare utretts.

Enligt förvaltningsrättens mening kan inte det förhållandet att … beviljats gruppboende respektive gruppboende och daglig verk-samhet, ensamt utgöra sådana ändrade förhållanden som motiverar en om-prövning av de tidigare besluten om ledsagarservice och kontaktperson, till … nackdel. Enligt förvaltningsrätten måste istället en indivi-duell prövning i det enskilda fallet göras, när socialnämnden till den enskildes nackdel omprövar gynnande beslut. Nämnden har i övrigt inte anfört att det förelegat andra ändrade förhållanden som medför att … inte längre kan anses ha behov av ledsagarservice eller av kontaktperson.

Förvaltningsrätten finner mot bakgrund av vad som angetts ovan att nämn-den saknat fog för sina beslut att, till … nackdel, ompröva insatserna ledsagarservice och kontaktperson.

 

 

Text: Dennis Ivarsson