Logotyp Rättighetsprojektet

2 JO-beslut om rättssäkerhet i förvaltningsprocessen

Försäkringskassan måste uppfylla sin utredningsskyldighet och tåla medias närvaro vid hembesök!!

I tider då myndigheter försöker snåla in och ta alla möjliga och omöjliga genvägar (som tack vare utomstående granskning ofta kan visa sig vara senvägar), måste alla som ansöker om sina rättigheter våga stå på sig. Då är det värdefullt att veta att man ofta har JO på sin sida. I det här inlägget redovisas 2 JO-beslut med sammanfattningar från JO:s hemsida, där besluten också kan laddas ner i PDF-format.

Besluten beskriver principer som är viktiga i stora delar av förvaltningsprocessen när det gäller socialrättsliga förmåner, principer som också används i Rättighetsprojektets mall för ansökan om LSS-ledsagning.

 

JO-beslut meddelat 2019-05-15 nr 5902-2017

Försäkringskassan kritiseras för bristande service och tillgänglighet; även uttalanden om hur en läkares önskemål om kontakt ska hanteras och om myndighetens utredningsskyldighet

 

Sammanfattning

I ett sjukpenningärende fick en enskild ett kommuniceringsbrev från Försäkringskassan där myndigheten förklarade att hon riskerade att förlora sin sjukpenninggrundande inkomst. Den enskilde fick möjlighet att lämna synpunkter senast den 5 mars 2017 och försökte dessförinnan flera gånger få kontakt med Försäkringskassans handläggare utan att lyckas. Även den enskildes läkare och annan medicinsk personal försökte nå handläggaren. Läkaren lämnade även meddelanden på handläggarens telefonsvarare, men ingen hörde av sig. I två läkarintyg uppgav läkaren vidare att han önskade kontakt med Försäkringskassan men någon sådan kontakt togs inte. Den 10 mars 2017 beslutade myndigheten att den enskilde inte hade rätt till sjukpenninggrundande inkomst och därför inte heller kunde få sjukpenning.

I beslutet kritiseras Försäkringskassan för bristande service och tillgänglighet. JO framhåller att den som är part i ett ärende hos en myndighet har rätt att lämna uppgifter muntligt och att Försäkringskassan har en skyldighet att ha fungerande rutiner som möjliggör detta. Bristerna påverkade vidare den enskildes möjlighet att ta till vara sin rätt innan Försäkringskassan fattade beslut, vilket är särskilt allvarligt.

Beslutet innehåller också uttalanden om JO:s syn på hur Försäkringskassan bör hantera en läkares önskemål om kontakt. Om informationen i ett läkarintyg som Försäkringskassan har fått inte är tillräcklig för bedömningen av rätten till ersättning och det av intyget framgår att läkaren önskar kontakt följer det, enligt JO:s uppfattning, av myndighetens utredningsskyldighet i 110 kap. 13 § första stycket socialförsäkringsbalken att myndigheten ska ta en sådan kontakt. Om Försäkringskassan däremot anser att informationen är tillräcklig och bedömningen av rätten till sjukpenning inte skulle kunna påverkas av ytterligare medicinska uppgifter är kontakten i stället ett uttryck för den service som myndigheten bör ge.

Ladda ner beslutet i sin helhet (PDF)

 

JO-beslut meddelat 2019-05-29 nr 7041-2017

Försäkringskassan kritiseras för utformningen av en skrivelse i ett ärende om assistansersättning. Även fråga om journalisters närvaro vid utredningssamtal

 

Sammanfattning

Försäkringskassan ställde in ett hembesök och ombokade tiden för samtalet när myndigheten några timmar före det planerade besöket fick kännedom om att journalister skulle närvara. JO uttalar i beslutet att om det av någon anledning finns skäl att ifrågasätta syftet med en utomstående persons närvaro vid möten med myndigheten bör det givetvis stå myndigheten fritt att utreda saken närmare. JO har således inga synpunkter på att Försäkringskassan valde att ställa in mötet för att utreda syftet med journalisternas närvaro. Något generellt förbud mot att låta journalister närvara vid möten kan dock inte utfärdas av myndigheten. En bedömning måste göras från fall till fall. I beslutet kritiseras Försäkringskassan för utformningen av en skrivelse i ärendet.

Ladda ner beslutet i sin helhet (PDF)

 

 

Text: Dennis Ivarsson