Logotyp Rättighetsprojektet

Tillräckligt tydligt besked till Kävlinge kommun avseende LSS personkrets 3 för blinda från HFD?

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) avslog den 3 oktober 2019 Kävlinge kommuns begäran om prövningstillstånd med besked - förhoppningsvis kommer nu fler kommuner inse att yngre personer som, bara är blinda, har betydande vardagssvårigheter och att de därför ingår i LSS-lagens personkrets 3.

Inlägget innehåller en avslutande uppdatering av mitt tidigare blogginlägg; Jordskredsseger för blindas rätt till LSS-ledsagning i förvaltningsrätten och stora frågetecken kring hur utredningen i Kävlinge egentligen har skötts! Även en kort orientering av hur vägen genom förvaltningsdomstolarna kan se ut i LSS-mål.

 I februari 2019 avgjorde Malmö förvaltningsrätt att en yngre kvinna som var blind tillhörde LSS-lagens personkrets 3 och att Kävlinge kommun därför skulle fatta beslut om antal ledsagartimmar, för att hon skulle uppnå LSS-lagens krav på goda levnadsvillkor. Domstolen ansåg att bedömningen var så självklar, att förvaltningsrätten helt enkelt meddelade ”dom på handlingarna”. Någon muntlig förhandling behövdes inte. När kommunen överklagade till kammarrätten, ”glömde” man att ansöka om inhibition, det vill säga att förvaltningsrättens dom inte skulle gälla till dess högre instans avgjort målet slutligt. Jag var behjälplig med en inlaga till kammarrätten som förklarade varför prövningstillstånd inte borde beviljas.

 Kävlinge kommun började aldrig utreda antalet ledsagartimmar såsom Malmö förvaltningsrätt hade angett i sin dom och kommunen JO-anmäldes därför för ”ohörsamhet mot domstol”. Slutligt beslut från JO inväntas i skrivande stund. I september avslog Göteborgs kammarrätt Kävlinge kommuns begäran om prövningstillstånd. Kommunen överklagade avslaget till Högsta förvaltningsdomstolen jämte begäran om inhibition (se om betydelsen ovan), vilket gjorde att ett nytt beslut om avslag meddelades av Högsta förvaltningsdomstolen redan efter ett par dagar. Hämta beslutet på sidan Rättsfall från högsta instans.

 I och med att Högsta förvaltningsdomstolen nu har avslagit Kävlinge kommuns begäran om prövningstillstånd, får kommunen finna sig i att det inte behövs någon ”tilläggsproblematik” utöver att vara blind, åtminstone för att yngre personer ska anses tillhöra LSS-lagens personkrets 3. I flera tidigare yttranden och överklaganden från Kävlinge kommun i målet, har kommunen med stort engagemang och många upprepningar argumenterat för att det krävs en sådan tilläggsproblematik utöver att vara blind eller gravt synskadad, för att tillhöra LSS-lagens personkrets 3. Jag har varit behjälplig med ett flertal inlagor i målet som pedagogiskt förklarar varför det räcker med att vara blind, bland annat med hänvisningar till 8 kammarrättsdomar mellan åren 2001 och 2010. Det är kammarrättsavgöranden som kommunen genomgående har valt att inte låtsas om.

 Därför vill jag i det här inlägget, liksom i förra inlägget (se ovan), uppmuntra alla som behöver ledsagning enligt LSS på grund av sin synskada att ansöka. Kom ihåg att det ska räcka med att utredningen ”ger stöd för”, eller med  andra ord att det räcker att du gör det sannolikt att du har stora svårigheter och behov på grund av din synnedsättning. Då kanske det känns lite lättare att uppbåda tillräckligt med energi för att svara på handläggarens många personliga frågor.

Till kommuner som nekar gravt synskadade och blinda LSS-ledsagning

Sluta lägga tid och pengar på att överklaga. Ett ledsagarbeslut kostade vid senaste beräkningen i snitt endast 71 000 kr per person om året, se mitt blogginlägg från den 1 november 2018 ”Utjämningssystemet för LSS”. Att hävda att en person som är blind inte har ”betydande svårigheter i sin dagliga livsföring och därmed ett omfattande behov av stöd eller service”, enda upp i Högsta förvaltningsdomstolen, kostar betydligt mer, ur ett flertal olika perspektiv.

 

 

Text: Dennis Ivarsson