Tre elsparkcyklar slängda på en trottoar.

SRFs ståndpunkt om elsparkcyklar

Det är inte elsparkcyklarna i sig som är problemet, utan det är reglerna som är otydliga. De problem som uppstår i gatumiljön är dessutom nästan uteslutande förknippade med uthyrning av elsparkcyklar.

Om elsparkcyklar ska fungera i gatumiljön måste lagstiftningen förändras och allmänheten utbildas i hur elsparkcyklar ska parkeras och framföras. I samband med elsparkcyklar eller elskotrar ställs synskadade inför två typer av situationer:

 1. Synskadade ramlar över och skadar sig på grund av felparkerade elsparkcyklar.
 2. Felparkerade elsparkcyklar utgör inte enbart en skaderisk, utan kan också innebära att man som synskadad tappar fokus i orienteringen. Det kan vara svårt att förstå vad det är för typ av föremål, som man har hittat med sin vita käpp och beroende på hur elsparkcykeln ligger kan det vara svårt att räkna ut hur man ska ta sig förbi den.

Eftersom elsparkcyklar är tysta fordon som inte hörs när de är i rörelse blir de ett riskmoment i trafikmiljön. De framförs ibland på trottoarer och de kan leda till en ökad osäkerhet när man som synskadad ska korsa gatan. SRF vill att elsparkcyklar precis som andra elfordon ska förses med ett varningsljud, som gör att det går att upptäcka dem med hjälp av hörseln. För fordon som har fyra hjul eller fler finns redan EU-regler, som successivt kommer att innebära att el- och hybridfordon kommer att förses med ett varningsljud när de är i rörelse. När en elskoter framförs måste föraren använda ringklockan samt ta hänsyn till oskyddade trafikanter genom att hålla ner hastigheten.

Förtydligad lagstiftning

Enligt trafikreglerna räknas de flesta elskotrar idag som cyklar. Det innebär att de finns på alla ställen där cyklar får framföras och parkeras. SRF anser att elsparkcyklar måste separeras så att de inte framförs på ytor där gångtrafikanter vistas, såsom trottoarer eller gångbanor. Detta uppnås lättast genom att elsparkcyklar blir en helt ny typ av fordon enligt lagen om trafikdefinitioner. Då kan man reglera var i trafiken elsparkcyklarna får framföras, var de får parkeras och att de måste vara försedda med varningsljud. Ordningslagen måste också ändras så att den går att tillämpa på friflytande mobilitetstjänster, såsom uthyrning av elsparkcyklar. Ett obligatoriskt krav på tillstånd för uthyrningsföretagen, som måste förenas med lokala föreskrifter om var fordonen får ställas ut måste finnas. Tillståndet bör också omfatta möjlighet att ställa krav på hastighetsbegränsning (geofencing).

Så här anser SRF att elsparkcyklar ska parkeras och framföras:

 • Elsparkcyklar ska i första hand ställas på uppställningsplatser/cykelställ som är särskilt anordnade av kommunen. I andra hand ska elsparkcyklar parkeras där de är minst i vägen. Det kan innebära något av följande alternativ:
 • Elsparkcyklar kan placeras i möbleringszoner där det redan finns bänkar, planteringar, stolpar, eller andra föremål.
 • Elsparkcyklar kan placeras längs med husvägg, mur eller räcke om styret är parallellt med husväggen, muren eller räcket. En förutsättning är dock att husväggen, muren eller räcket inte är belägen vid en trottoar.
 • Elsparkcyklar kan placeras vid sidan av busskur om kuren är fristående.

Elsparkcyklar ska aldrig placeras på följande platser: 

 • På trottoarer med undantag för placering på uppställningsplatser/cykelställ som är särskilt anordnade av kommunen.
 • På eller i direkt anslutning till taktila ledstråk.
 • Vid stolpar, träd eller andra objekt i direkt anslutning till korsningar.
 • Vid hörn eller husknutar.
 • Vid reklamskyltar (gatupratare).
 • Vid busskurs sidor som ej står vid vägg.
 • Vid parkentréer.