Fru Justitia med två vågskålar som  väger jämnt.

DO förlorade i Svea hovrätt

Föräldern Ulrika Norelius Centervik blev enligt Svea hovrätt inte diskriminerad i lagens mening när hon inte kunde ansöka om tillfällig föräldrapenning på Försäkringskassans webbplats.

Den 12 mars kom domen i hovrätten som betyder att Ulrika Norelius Centervik inte heller har rätt till diskrimineringsersättning.   

– Vi ska naturligtvis överväga om vi ska överklaga hovrättens dom, säger Martin Mörk processchef på Diskrimineringsombudsmannen, DO.

Synskadades Riksförbunds förbundsjurist Anna Quarnström är inne på samma linje.

– Vi följer förstås utvecklingen noggrant och allra helst vill att det här blir en fråga för Högsta domstolen, säger Anna Quarnström.

Vid flera tillfällen under åren 2015 och 2016 kunde Ulrika Norelius Centervik inte anmäla vård av sjukt barn på Försäkringskassans webbplats. Hemsidan var otillgänglig för den som använde dator med så kallat skärmläsningsprogram.

I en dom i tingsrätten 2018 fastslogs att Försäkringskassan inte gjort tillräckligt för att Ulrika Norelius Centervik skulle kunna söka föräldrapenning på webbplatsen. Försäkringskassan överträdde diskrimineringslagens förbud mot bristande tillgänglighet. Domen i tingsrätten överklagades av samtliga parter.

"Snäv tolkning av hovrätten"

Enligt hovrätten har Ulrika Norelius Centervik missgynnats genom att Försäkringskassan underlåtit att vidta åtgärder så att hon kunde ta del av hemsidans tjänster som andra utan hennes funktionsnedsättning kunde.
Men hovrätten anser att den bristande tillgängligheten på Försäkringskassans webbplats inte var diskriminering enligt då gällande lagar och förordningar.

Hovrätten har enligt DO tolkat lagar och författningar på ett snävt sätt.

– Skillnaderna mellan tingsrättens och hovrättens dom handlar om vilken betydelse som ska tillmätas statliga riktlinjer och förordningar om bristande tillgänglighet, säger Martin Mörk.

Ulrika Norelius Centervik fick vid upprepade tillfällen även felaktiga uppgifter att det inte skulle gå att använda en blankett i punktskrift. Hovrätten anser att den felaktiga uppgiften hon fick inte var en överträdelse av diskrimineringslagen.

– Enligt min känsla har Ulrika varit diskriminerad, och om det är så i lagens mening hoppas jag ska prövas i högsta instans, säger SRF:s förbundsordförande Håkan Thomsson. 

DO är dömd att betala staten både rättegångskostnaderna i hovrätten och tingsrätten. 

Domen i Svea hovrätt kan överklagas till Högsta domstolen senast den 9 april 2021. Det krävs ett särskilt tillstånd, ett så kallat prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande.

Länk till DO:s hemsida om hovrättsdomen.