En illustration av person med synnedsättning i brun jacka som blir ledsagad av en person med lila kappa.

Myndighet ska bevaka mänskliga rättigheter

Institutet för mänskliga rättigheter blir namnet på en ny myndighet som föreslås att starta vid årsskiftet. Myndighetens uppgift blir att bevaka hur de mänskliga rättigheterna efterlevs i Sverige.

I Sverige finns ännu ingen myndighetsfunktion som har till uppgift att främja, skydda och övervaka de mänskliga rättigheterna (MR). En statlig utredning har tittat över hur en sådan myndighet bör utformas och regeringsförslaget överlämnades till riksdagen den 24 mars.

Myndigheten kommer inte att ta emot anmälningar om enskilda klagomål om kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Institutet för MR ska lämna förslag till regeringen om vilka åtgärder som behövs för att säkra de mänskliga rättigheterna. Där ingår FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

En myndighetschef ska anställas och en styrelse med sju ledamöter utses.

Rådet för de mänskliga rättigheterna

Vid institutet ska det även finnas ett råd med minst tio ledamöter. I rådet ska organisationer från funktionshindersrörelsen finnas representerade.

– Vi delar helt utredarens bedömning att Institutionen ska fullgöra de uppgifter som ankommer på en oberoende nationell mekanism enligt artikel 33.2 i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, skrev Synskadades Riksförbund i sitt remissvar om MR-institutet.

I remissvaret lyfter förbundet fram att en viktig uppgift för institutet är att kunna genomföra eller ge förutsättningar för utbildning lokalt och regionalt. 

Var den nya myndigheten ska placeras är inte bestämt.

Länk till regeringsproposition 2020/21:143

Ladda ner Synskadades Riksförbunds remissvar MR-institution (doc).