Bilder på olika män och kvinnor i färgglada cirklar som är sammanlänkade med varandra

Nätverk

Våra nätverk är inte en organisationsform jämte lokalföreningar, distrikt och branschföreningar. Nätverken är en arbetsform för att på nationell nivå driva frågor av gemensamt intresse för medlemmar och har därför ingen särskild status eller representation vid beslutsorganen. Område eller exempelvis en yrkesgrupp.

Förutsättningar

För att ett nätverk ska kunna bildas krävs att minst tio röstberättigade medlemmar visar intresse av att ingå. Nätverkets medlemmar ska gemensamt utse en sammankallande person, vilken också blir förbundets kontaktperson i det löpande arbetet. Hela landets ska vara nätverkets arbetsfält.

Att få SRF mandat

Ett nätverk ska vara mandatgivet för att betraktas som bildat SRF nätverk. Med mandatgivet menas att nätverkets syfte, mål och eventuella plan ska godkännas av förbundsstyrelsen.  Nätverkets mål, syfte och eventuella plan samt det fält inom vilket nätverket ämnar arbeta, får inte strida mot av kongressen och/eller organisationsrådet fattade beslut.

Stöd

I den mån ett nätverk bedriver påverkansarbete, bistår förbundet med underlag och rådgivning i sakfrågan.

Riksförbundet kan tillhandahålla en plattform på sociala medier för att underlätta kommunikation mellan nätverkets medlemmar. Plattformen ska användas på så sätt att det gynnar hela nätverkets verksamhet och är till gagn för alla ingående medlemmar.

Riksförbundet tillhandahåller också en sida på SRFs webbplats till nätverket.

Av riksförbundet producerat material kan med fördel användas av nätverken för att sprida SRF:s budskap. Nätverken kan också efterfråga framtagande av material inom sitt arbetsfält, vilket kan tas fram efter särskilt fattat beslut.

Finansiering

Nätverkens verksamhet förutsätter en hög grad av självfinansiering, där de ingående medlemmarna deltar till självkostnadspris.

Riksförbundet har möjlighet att bidra med delfinansiering till en liveträff per år, som kopplas till att samtidigt föra ut förbundets budskap inom ett nätverks arbetsfält.

Upplösning av nätverk

Om ett nätverk självt önskar upplösas, avviker från syfte och mål på ett sätt som strider mot organisationens antagna/fastställda styrdokument, inte visar på aktivitet under 18 månader eller inte hörsammar förbundets önskan om kontakt/dialog, kan förbundsstyrelsen besluta frånta nätverket SRF mandatet.

Vill du veta mer eller ansöka? Kontakta oss på info@srf.nu

Ansökan ska bestå av följande uppgifter:
Datum: 
Uppgiftslämnare:
Kontaktuppgifter:
Nätverkets syfte:
Nätverkets mål/plan:
Yrkande av ekonomiska medel: (bifoga en budget)
Följande synskadade medlemmar önskar bilda nätverket: (minst 10 personer, namn och adress)
Nätverkets sammankallande namn och kontaktuppgifter: 
Ort och datum
Namnunderskrift sammankallande

Förbundsstyrelsen kommer att behandla ansökan på sitt nästa möte. Därefter lämnas ett beslutsmeddelande till den som lämnat in ansökan.

Aktiva nätverk

Nätverk för synskadade företagare

Nätverkets syfte är att inspirera och stärka viljan hos synskadade att starta och driva eget företag. Vidare att bevaka och hävda synskadades företagares intressen gentemot myndigheter/organisationer, såsom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, A-kassorna samt företagarnas intresseorganisationer.

Kontaktperson: Björn Carlsson 070-638 45 30
Nätverket är mandatgivet av förbundsstyrelsen 2020-02-07-09

Nätverket Synskadade Flerfunktionsnedsatta

Nätverkets syfte är att jobba med frågor som rör synskadade med ytterligare funktionshinder, att medlemmar ska få träffas och utbyta erfarenheter, arbeta för ökad kunskap runt om i landet kring funktionsstörning i öga och hjärna, samverka med andra funktionshindersorganisationer i frågor som rör synskadade med ytterligare funktionsnedsättning.

Vill du kontakta nätverket mejla till: sff@srf.nu

eller ring någon av kontaktpersonerna:
Maria Liesland 070-551 24 48
Linda Mathiasson 070-960 30 81

Vill du veta vad gruppen har på gång, följa den via länken nedan på Facebook där namnet är: Nätverk Synskadade Flerfunktionsnedsatta

Nätverket är mandatgivet av förbundsstyrelsen 2020-05-19

Nätverket för synsvaga

Sedan våren 2021 finns ett nätverk för synsvaga inom Synskadades Riksförbund. Vi träffas digitalt en gång i månaden för att utbyta erfarenheter, diskutera viktiga frågor och lyssna på inspirerande föreläsningar. En gång per år träffas vi också fysiskt under en helg.

Med synsvaghet menas personer som har vissa synrester, men upplever sig bli begränsade på något sätt av sin syn. Det kan handla om att du har svårt att läsa skyltar, hitta på nya platser eller behöver använda förstoring på din dator. Det finns ingen gräns för vem som kan gå med i nätverket för synsvaga. Det är din upplevelse av att se dåligt som styr.

Nätverket har dels ett socialt syfte, där vi vill träffa andra som kan dela våra upplevelser och utmaningar. Här lyfter vi tankar och funderingar som kanske bara den med synsvaghet fullt ut kan förstå. Vi delar också med oss av smarta knep och lösningar i vardagen, så att var och en inte behöver uppfinna sitt eget hjul. Dels har nätverket ett syfte att påverka Synskadades Riksförbund internt, för att frågor om och synligheten kring personer med synsvaghet ska ges ett större utrymme i verksamheten.

En majoritet av medlemmarna i Synskadades Riksförbund är synsvaga. Men bland förtroendevalda och talespersoner är representationen av grav synnedsättning och blindhet större. Många som lever med synsvaghet upplever sig hamna i en gråzon, där man inte fullt ut kan identifiera sig med personer med grav synnedsättning eller begreppet ”synskadad”. Men inte heller känner att man tillhör gruppen av fullt seende. Nätverket ger en möjlighet att träffa andra i en liknande situation som en själv. Syftet med nätverket är inte att på något sätt skapa konkurrens mellan olika medlemsgrupper inom Synskadades Riksförbund. Det handlar om att samla en grupp som inte fullt ut hittat sin plats i organisationen, och skapa forum för utbyte. Men också stärka organisationens kunskap och arbete för hela spännvidden av synnedsättningar.  

Vill du vara med i nätverket?

Varmt välkommen att kontakta vår sammankallande Maria Sjötång på telefonnummer 0702-506255 eller e-post maria.sjotang@srf.nu