Myndigheten för tillgängliga mediers logga på en entrédörr i glas. Förkortningen MTM består av svarta prickar.
Myndigheten för Tillgängliga Mediers entré i Malmö.

Thomssons nyheter #15 2020

Nyhetsbrevet görs av Håkan Thomsson, förbundsordförande i Synskadades Riksförbund, SRF.

2020-11-23

Innehåll

Taltidningen i framtiden
EU-arbetet i fokus
Arbetsgivarkonferens på Almåsa
Nordiskt möte digitalt
Påminnelse: Nytt om medlemsavgiften

Taltidningen i framtiden

MTM, Myndigheten för tillgängliga medier, genomförde ett digitalt brukarrådsmöte den 23 november. Huvudpunkten på mötet var en diskussion om taltidningen i framtiden. MTM har fått i uppdrag av regeringen att undersöka hur fler tidningar kan bli tillgängliga på motsvarande sätt som dagstaltidningarna.

Från funktionshinderrörelsen gav vi en vision om en plattform där dagstidningar och tidskrifter, kommunala och regionala taltidningar och även material från myndigheter och funktionshinderorganisationerna skulle kunna distribueras. Utgångspunkten är den modell som MTM idag använder för att tillgängliggöra dagstidningar.

Vidare diskuterade vi EU:s tillgänglighetsdirektiv, där bland annat e-böcker ingår. MTM menar att digitalt distribuerade ljudböcker också ingår i det som ska vara tillgängligt. Direktivet träder dock inte i full kraft förrän 2025.

De brister som synskadade studenter upplevt vad gäller leveranstider och kvalitet avseende studielitteratur togs upp. Detta kan eventuellt bli tema för ett kommande brukarrådsmöte. Ett annat tema kan bli tillämpningen av Marrakeshavtalet, som möjliggör fri distribution av anpassad litteratur mellan de länder som ratificerat avtalet.

EU-arbetet i fokus

Den 20 november genomfördes ett digitalt möte med den så kallade liaising commission inom EBU (European Blind Union). Liaising commission består av en representant för varje EU-lands synskadeorganisation, och undertecknad (Håkan Thomsson) deltog från SRF.

Liaising commission hanterar intressepolitiska frågor i EU. Den nya strategi för rättigheter för personer med funktionshinder som ska gälla fram till 2030 stod på agendan. Rapporter lämnades också från arbetet med standardisering av hissar, där den österrikiska synskadeorganisationen varit aktiv, samt syntolkning och uppläst text.

Tysta elfordon togs upp. Det finns regler som säger att alla nytillverkade fordon ska ha ett varningsljud från och med den 1 juli 2021, men det innebär att ett stort antal äldre elfordon, som inte hörs, kommer att finnas på gatorna under många år framöver.

SRF har tillsammans med den holländska synskadeorganisationen fått ett EBU-projekt som handlar om att ta fram bättre metoder för att synas och att lyfta fram syntolkning. Detta projekt startar i början av 2021.

Liaising commissions arbetsmetoder diskuterades. Hittills har det hållits ett fysiskt möte per år, men nu föreslogs att detta skulle kompletteras med regelbundna, digitala avstämningar kring olika teman.

Länk till den europeiska synskadeunionen

Arbetsgivarkonferens på Almåsa

En kurs för arbetsgivarrepresentanter från distrikten hölls på Almåsa
den 23-25 oktober. På grund av coronaläget så begränsades denna gång antalet deltagare till en person per distrikt.

Vår arbetsgivarorganisation KFO, som vid årsskiftet går samman med Idea och bildar den nya arbetsgivarorganisationen Fremia höll ett längre pass, där bland annat vår nya kontaktperson, My Salama-Hansson presenterade sig. Olika arbetsgivarfrågor och tankar kring medarbetarsamtal avhandlades.

Krishantering, personalhandboken, genomgång av de interna ekonomiska stöden, vårt nya register, SRF:s försäkring och utvärdering av ombudsmännens telefonmöten stod också på programmet. Grupparbete med erfarenhetsutbyte var också en viktig del av konferensen.

Nordiskt möte digitalt

Nordiska samarbetskommittén, NSK, där synskadeorganisationerna i Norden möts två gånger per år, genomfördes för första gången helt digitalt den 3 november. De sedvanliga landrapporterna präglades till stor del av den pågående coronapandemin.

När det gäller den utvidgade nordiska konferensen, som skulle hållits i Finland i augusti 2021 med tema rehabilitering, så beslöts att flytta fram den ett år. Den ska alltså äga rum i Finland år 2022. Nästa möte i NSK genomförs den 16 mars, också då digitalt.

Påminnelse: Nytt om medlemsavgiften

Organisationsrådet beslutade den 23 oktober att ta bort den reducerade medlemsavgiften för personer under 32 år. Det innebär att alla nu ska betala lika medlemsavgift oavsett ålder. Förbundsavgiften, det vill säga den avgift som distrikt och branschföreningar betalar till riksförbundet, förblir oförändrat 50 kronor per medlem för år 2021.

HÅKAN THOMSSON
Tfn 08-39 91 11 elle 070 318 36 90
E-post hakan.thomsson@srf.nu