Samtliga sex mötesdeltagare samlade utanför SRF-hust i Enskede.
Nu kraftsamlar Hörselskadades Riksförbund, Syn- och Hörselinstruktörernas förening i Sverige och SRF för att få kommunerna att ta sitt ansvar.

Thomssons nyheter #08 2019

Absurt att syn- och hörselinstruktörstjänster avvecklas trots att de kan bidra till att minska kommunernas kostnader. Det skriver Håkan Thomsson i sitt nyhetsbrev.

Kraftsamling för syn- och hörselinstruktörer
Dags för EU-val på söndag
Möte med Svensk Syn
Seminarium och årsmöte i Lika Unika
Medlemsstödet utvecklas
Interimsstyrelse för SRF Jämtlands län 

Kraftsamling för syn- och hörselinstruktörer

Runt om i landet ser vi hur syn- och hörselinstruktörstjänster dras in, antingen som så kallade besparingsåtgärder eller i samband med att syn- och hörselinstruktören går i pension. Detta är en mycket oroande utveckling, och en trend som måste vändas. 

Syn- och hörselinstruktörerna är anställda av kommunerna. Deras uppgift är att ge enklare anpassningar och träning i hemmet och närmiljön. På så sätt utgör de ett mycket viktigt komplement till syncentralernas rehabiliteringsinsatser. Syftet med syn- och hörselinstruktören är att individen ska få det stöd som behövs för att klara sig mera självständigt.
För synskadade kan det konkret handla om att märka upp diskmaskin, spis och tvättmaskin så att de blir användbara, se över belysningen i bostaden, träna att laga mat på ett sätt som fungerar trots synskadan eller att träna att gå med den vita käppen i närmiljön.
Fredagen den 10 maj träffades representanter för SRF, HRF (Hörselskadades Riksförbund) och SHIF-S (Syn- och Hörselinstruktörernas förening i Sverige). Syftet med mötet, som ägde rum på vårt rikskansli i Enskede, var att kraftsamla för att möta den negativa utvecklingen. Från SRF deltog undertecknad (Håkan Thomsson) samt vår intressepolitiska handläggare Jimmy Pettersson. Från HRF deltog förbundsordförande Mattias Lundekvam och ombudsman Monica Lövström, och SHIF-S representerades av ordförande Marie Eklund samt styrelseledamoten Rikard Lundby. 

Det absurda är att syn- och hörselinstruktörstjänster avvecklas trots att de kan bidra till att minska kommunernas kostnader, framförallt för hemtjänst. Syn- och hörselinstruktörer ger alltså en vinn-vinn-effekt, kommunen sparar pengar och individerna kan leva ett självständigare liv. Nu vill SRF, HRF och SHIF-S att frågan prioriteras högre lokalt. Här kan våra distriktsombudsmän vara behjälpliga.

Ett material om hur SRF och HRF lokalt kan arbeta med syn- och hörselinstruktörsfrågan finns att beställa på:
kontorsservice@srf.nu

Dags för EU-val på söndag

Den 26 maj är det val till EU-parlamentet. 

Inför EU-valet den 26 maj har SRF träffat representanter för sex partier: C, KD, M, MP, S och SD. Vid dessa möten har vi tagit upp frågor kring hur partierna kan göra sin valinformation tillgängligare för synskadade. Vi har också tagit upp konkreta politiska frågor såsom varningsljud på tysta fordon och behov av förstärkning av EU:s tillgänglighetsdirektiv. 

När det gäller själva röstningen så kan förmodligen röstning med punktskrift fungera. I ett nyhetsbrev till de lokala valmyndigheterna, det vill säga länsstyrelserna, skriver Valmyndigheten: ”Valmyndigheten har bedömt att tillskrifter och markeringar gjorda med punktskrift ska hanteras och bedömas på samma sätt som om att tillskriften eller markeringen gjorts med penna.”
Vidare skriver Valmyndigheten: ”Det finns risk att valsedlar som innehåller uppgifter skrivna i punktskrift inte uppmärksammas vid den preliminära rösträkningen. Det är därför viktigt att länsstyrelserna är uppmärksamma på eventuella valsedlar innehållandes punktskrift.” 

Detta är dock ingen föreskrift utan en rekommendation. Vi har fått signaler om att valmyndigheten i Stockholms län och valmyndigheten i Halland kommer att godkänna röster där väljaren skrivit partinamn och personnamn på en kandidat med punktskrift på en blank valsedel. Dessa röster räknas inte i vallokalen men vid länsstyrelsens kontrollräkning. Inför nästa allmänna val bör SRF arbeta för att röstning med punktskrift blir officiellt godkänt, och likställs med att skriva med penna på valsedeln. 

Det är alltså oklart om röstning med punktskrift fungerar i andra län, men den som vågar testa får gärna kommunicera detta med vår intressepolitiska handläggare Lennart Karlsson, så kan vi följa upp efter valet om rösten har räknats eller ej. Vid valet 2014 kunde länsstyrelsen i Stockholm bekräfta att man räknat röster i punktskrift.
Mejla Lennart Karlsson 

Möte med Svensk Syn

 

 

Svensk Syn är en branschorganisation för företag som säljer synhjälpmedel. Måndagen den 13 maj hade vi ett möte med Jörgen Andersén och Johan Wickman som är ordförande respektive vice ordförande i Svensk Syn. Från SRF deltog undertecknad (Håkan Thomsson) samt vår intressepolitiska chef Per Wictorsson.

Synskadades Riksförbund informerade om den satsning på utbildning för ledamöter i syncentralernas brukarråd som vi genomför i år. Den första hölls i Herrljunga den 11 maj. Vi diskuterade vikten av att vara med, och påverka, innan hjälpmedelssortimenten upphandlas. Det är viktigt att sortimentet är brett för att passa alla.

Svensk Syn berättade att de utvecklat sin hemsida

Länk till Svensk Syns hemsida

Vidare informerade de om den visningsturné som ska äga rum våren 2020. Stockholm, Göteborg och Malmö planeras bli platserna för kommande visningar. Upplägget blir som tidigare med en dag för professionen och en dag för övriga intresserade.

Seminarium och årsmöte i Lika Unika

På förmiddagen den 22 maj genomförde Lika Unika ett seminarium kring styrutredningen avseende funktionshinderpolitiken. Utredaren Martin Olauzon medverkade. Utredningen lämnades till regeringen den 7 maj.

Ett konkret resultat av denna utredning är att regeringen givit Statistiska Centralbyrån i uppdrag att ta fram fördjupad statistik på funktionshinderområdet. Utredaren har valt en pragmatisk väg och tog vid seminariet upp att det kommunala självstyret innebär svårigheter för staten att detaljstyra. Han menade att det istället är viktigt att involvera kommuner och regioner i kunskapsutveckling och samtal kring funktionshinderpolitiken.

Länk till utredningen Styrkraft i funktionshinderspolitiken.

På eftermiddagen hade Lika Unika årsmöte. Mia Modig omvaldes till ordförande, och även i övrigt omvaldes styrelsen i sin helhet. SRF representeras här av Håkan Thomsson, ordinarie ledamot, och Maria Thorstensson, ersättare.
Lika Unikas framtid har ju diskuterats under den senaste tiden. Organisationsformen som egen förening med styrelse och personal har upplevts som betungande. Årsmötet biföll en motion från Förbundet Sveriges Dövblinda om att avveckla Lika Unika. För att det beslutet ska träda i kraft krävs dock ett ytterligare beslut vid ett extra årsmöte.

Länk till Lika Unika 

Medlemsstödet utvecklas

I höst kommer SRF öppna en så kallad ”synlinje”, där medlemmar ska erbjudas stöd och råd via en medlemsombudsman. Dessutom håller vi på att rekrytera en ny förbundsjurist efter Leif Jeppsson som går i pension i sommar. Medlemsombudsmannen ska kunna ta hjälp av förbundsjuristen i de fall det behövs. Detta är alltså ett sätt att utveckla det juridiska stödet till våra medlemmar.

Medlemsombudsmannen och synlinjen är ett ettårigt projekt som finansieras med bidrag från Synskadades Stiftelse. Visar det sig vara positivt finns planer på att permanenta denna verksamhet. 

Interimsstyrelse i SRF Jämtlands län

Nu har förbundsstyrelsen tillsatt en interimsstyrelse för SRF Jämtlands län. Den består av Maria Sjötång, ordförande, och Peter Tjernberg från förbundsstyrelsen samt Ylva Hellström och Mikael Persson från Jämtland.

Interimsstyrelsen ska nu se över organisation och ekonomi samt hitta former för medlemsrekrytering. Målet är att en ordinarie distriktsstyrelse ska kunna tillsättas inom ett år. 

HÅKAN THOMSSON

Tfn 08-39 91 11 eller 070 318 36 90

E-post hakan.thomsson@srf.nu

Länk till tidigare nyhetsbrev