Bilder på olika män och kvinnor i färgglada cirklar som är sammanlänkade med varandra

Nätverk

Ett nätverk inom SRF kan bildas på initiativ av intresserade medlemmar kring en fråga, ett specifikt område eller exempelvis en yrkesgrupp.

Våra nätverk är inte en organisationsform jämte lokalföreningar, distrikt och branschföreningar. Nätverken är en arbetsform för att på nationell nivå driva frågor av gemensamt intresse för medlemmar och har därför ingen särskild status eller representation vid beslutsorganen.

Förutsättningar

För att ett nätverk ska kunna bildas krävs att minst tio röstberättigade medlemmar visar intresse av att ingå. Nätverkets medlemmar ska gemensamt utse en sammankallande person, vilken också blir förbundets kontaktperson i det löpande arbetet. Hela landets ska vara nätverkets arbetsfält.

Att få SRF mandat

Ett nätverk ska vara mandatgivet för att betraktas som bildat SRF nätverk. Med mandatgivet menas att nätverkets syfte, mål och eventuella plan ska godkännas av förbundsstyrelsen.  Nätverkets mål, syfte och eventuella plan samt det fält inom vilket nätverket ämnar arbeta, får inte strida mot av kongressen och/eller organisationsrådet fattade beslut.

Stöd

I den mån ett nätverk bedriver påverkansarbete, bistår förbundet med underlag och rådgivning i sakfrågan.

Riksförbundet kan tillhandahålla en plattform på sociala medier för att underlätta kommunikation mellan nätverkets medlemmar. Plattformen ska användas på så sätt att det gynnar hela nätverkets verksamhet och är till gagn för alla ingående medlemmar.

Riksförbundet tillhandahåller också en sida på SRFs webbplats till nätverket.

Av riksförbundet producerat material kan med fördel användas av nätverken för att sprida SRF:s budskap. Nätverken kan också efterfråga framtagande av material inom sitt arbetsfält, vilket kan tas fram efter särskilt fattat beslut.

Finansiering

Nätverkens verksamhet förutsätter en hög grad av självfinansiering, där de ingående medlemmarna deltar till självkostnadspris.

Riksförbundet har möjlighet att bidra med delfinansiering till en liveträff per år, som kopplas till att samtidigt föra ut förbundets budskap inom ett nätverks arbetsfält.

Upplösning av nätverk

Om ett nätverk självt önskar upplösas, avviker från syfte och mål på ett sätt som strider mot organisationens antagna/fastställda styrdokument, inte visar på aktivitet under 18 månader eller inte hörsammar förbundets önskan om kontakt/dialog, kan förbundsstyrelsen besluta frånta nätverket SRF mandatet.

Vill du veta mer?

Kontakta Karin Hjalmarsson på SRFs kansli. Hon nås måndag, onsdag och fredag på telefon 08-39 91 55. Eller mejla henne karin.hjalmarsson@srf.nu

Ansökan

Ansökan kan göras fortlöpande och insändes till: lena.ridemar@srf.nu

Ansökan ska bestå av följande uppgifter:
Datum: 
Uppgiftslämnare:
Kontaktuppgifter:
Nätverkets syfte:
Nätverkets mål/plan:
Yrkande av ekonomiska medel: (bifoga en budget)
Följande synskadade medlemmar önskar bilda nätverket: (minst 10 personer, namn och adress)
Nätverkets sammankallande namn och kontaktuppgifter: 
Ort och datum
Namnunderskrift sammankallande

Förbundsstyrelsen kommer att behandla ansökan på sitt nästa möte. Därefter lämnas ett beslutsmeddelande till den som lämnat in ansökan.

  1. Aktiva nätverk inom SRF