Stadgar

Antagna av kongressen och giltiga från oktober 2017.

Här nedan kan du ladda ner SRF:s stadgar eller läsa dem direkt på sidan.

Stadgar [pdf]
Stadgar [word]

Inledning

Synskadades Riksförbund är en organisation som präglas av öppenhet och demokrati, där alla medlemmar kan göra sin röst hörd och allas synpunkter är välkomna.

För att stärka demokratin är följande principer vägledande inom hela organisationen:

SRF eftersträvar jämställdhet mellan kvinnor och män. Därför arbetar vi för en jämn könsfördelning i våra beslutande organ.

En person som är anställd inom SRF får inte ha förtroendeuppdrag inom lokalförening, distrikt, branschförening eller riksförbund, där arbetsuppgifterna huvudsakligen utförs.

Det är nödvändigt att vi inom SRF ger ut vår information i för synskadade läsbar form, så att alla kan ta del av den.

Med barn menar vi i dessa stadgar barn och ungdomar som ej har fyllt 18 år.

§ 1 Namn och ändamål

Synskadades Riksförbund, SRF, är en intresseorganisation av synskadade, både blinda och synsvaga.

Vi har slutit oss samman i Synskadades Riksförbund för att utifrån tanken om alla människors lika värde

– gemensamt hävda synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden samt

– skapa social gemenskap och stödja varandra, så att vi kan leva ett aktivt och självständigt liv.  

Synskadades Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som tar avstånd från all form av diskriminering.

 Organisationen bildades 1889 under namnet De Blindas Förening och ombildades 1976 till Synskadades Riksförbund.

§ 2 Medlemskap

Mom 1: Synskadad medlem

Synskadad medlem har så nedsatt synförmåga efter korrektion, att det är svårt eller omöjligt

– att läsa vanlig skrift eller

– att orientera sig med hjälp av synen eller

– har andra väsentliga svårigheter i den dagliga livsföringen på grund av synnedsättningen.

Mom 2: Stödjande medlem

Stödjande medlem ska sympatisera med SRF:s arbete och värderingar.

Mom 3: Familjemedlemskap

Familjemedlemskap kan erhållas av barnfamiljer där minst en person är synskadad.

Mom 4: Medlemsavgift

Alla medlemmar ska varje år betala fastställd medlemsavgift.

Mom 5: Rösträtt

Rösträtt på lokalföreningens medlemsmöten och distriktens möten för direktanslutna medlemmar har synskadade medlemmar och stödjande medlemmar som är vårdnadshavare till synskadat barn enligt § 2 mom 1.

Mom 6: Uteslutning

Medlem som bryter mot stadgarna eller på annat sätt uppenbarligen skadar organisationen kan varnas och uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av riksförbundets styrelse på förslag av berörd lokalförening, distrikt eller branschförening. Av beslutet ska framgå under hur lång tid uteslutningen gäller. Medlem som uteslutits kan söka nytt medlemskap när tiden för uteslutningen upphört att gälla.

§ 3 Organisation

Alla medlemmar är anslutna till Synskadades Riksförbund SRF. Medlemmarna väljer själva genom sin medlemsavgift vilken/vilka lokalföreningar, distrikt och/eller branschföreningar medlemskapet ska tillhöra.

SRF är en treplansorganisation med lokalföreningar, distrikt och riksförbund. Nationella branschföreningar av synskadade är anslutna till riksförbundet.

För att branschförening ska anslutas till Synskadades Riksförbund krävs beslut av riksförbundets styrelse efter ansökan från branschföreningen. Branschföreningens medlemmar ska sympatisera med SRF:s arbete och värderingar.

Riksförbundet, distrikten, lokalföreningarna och branschföreningarna har inget ansvar för varandras avtal och andra åtaganden.

Riksförbundets, distriktens, lokalföreningarnas och branschföreningarnas verksamhetsår är kalenderår.

Distriktens stadgar ska innehålla paragrafer enligt bilaga 1.

Lokalföreningarnas stadgar ska innehålla paragrafer enligt bilaga 2.

Branschföreningarnas stadgar ska innehålla paragrafer enligt bilaga 3.

Distrikt, lokalföreningar och branschföreningar beslutar själva om ytterligare paragrafer eller tilläggsmoment i de obligatoriska paragraferna.

§ 4 Omröstning

Mom 1: Beslutsfattande

Beslut inom organisationen fattas genom öppen omröstning med acklamation. Om en röstberättigad begär det genomförs rösträkning genom namnupprop, eller på annat likvärdigt och jämlikt sätt.

Det förslag har biträtts som fått minst hälften av de avgivna rösterna.

Endast vid omröstningen närvarande röstberättigade har rösträtt, röstning kan således inte ske med fullmakt.

Mom 2: Sluten omröstning

Vid val av styrelse, verksamhetsrevisorer, revisor och valberedning, ska sluten omröstning genomföras om någon röstberättigad begär det. Sluten omröstning sker med valsedlar i punktskrift och storstil, eller på annat likvärdigt och jämlikt sätt.

Mom 3: Val av styrelse och andra grupper

Vid val av styrelse och andra grupper, har de blivit valda som fått flest röster.

Mom 4: Lika röstetal

Vid lika röstetal vid kongress och organisationsråd sker avgörande genom ny omröstning mellan de förslag som fått lika antal röster. Frågan avgörs i sista hand genom lottning.

Vid lika röstetal i styrelsen har ordföranden utslagsröst.

§ 5 Riksförbundets organ

Riksförbundets organ är kongressen, organisationsrådet, förbundsstyrelsen, verksamhetsrevisorerna, revisorn och valberedningen.

Kongressen och organisationsrådet är riksförbundets högsta beslutande organ.

Kongressen är framåtsyftande och beslutar om stadgar samt intressepolitiska och organisatoriska riktlinjer.

Organisationsrådet granskar förbundsstyrelsens arbete och är därtill ett organ för information, diskussion och beslut i frågor som ankommer på organisationsrådet.

Förbundsstyrelsens ansvar är att leda organisationens arbete mellan kongresserna i enlighet med stadgarna samt riktlinjer som kongressen eller organisationsrådet utfärdat.

Verksamhetsrevisorerna och revisorn ska årligen granska förbundsstyrelsens verksamhet och ekonomiska förvaltning, och lämna beslutsunderlag till organisationsrådet i dessa frågor.

§ 6 Kongress

Mom 1: Ordinarie kongress

Riksförbundets högsta beslutande organ är kongressen, som sammanträder vart tredje år under oktober månad.

Kongressen består av ombud för distrikten och branschföreningarna, riksförbundets styrelse, verksamhetsrevisorerna, revisorn, valberedningen och representanter för Riksorganisationen Unga med Synnedsättning.

Mom 2: Ombud

Distrikten utser 75 ombud till kongressen. Branschföreningarna utser ett ombud vardera.

Ombud ska vara synskadad medlem eller stödjande medlem som är vårdnadshavare till synskadat barn.

Ombud får ej vara ledamot av riksförbundets styrelse. För ombud ska finnas ersättare. Ett ombud kan endast representera ett distrikt eller en branschförening.

Fördelningen av ombud mellan distrikten räknas fram av riksförbundets styrelse och meddelas distrikten senast den 1 mars kongressåret.

Två fasta mandat tilldelas först varje distrikt. Därefter sker fördelningen av resterande ombud enligt kvotprincipen i förhållande till antalet synskadade medlemmar samt stödjande medlemmar som är vårdnadshavare till synskadade barn i distrikten den 31 december året innan kongressen.

Fördelningen av ombud mellan distrikten gäller till nästa ordinarie kongress.

Mom 3: Unga med Synnedsättning

Riksorganisationen Unga med Synnedsättning får delta i kongressen med fem representanter.

Mom 4: Kallelse och handlingar

Kallelse till ordinarie kongress sker skriftligt till distrikten, branschföreningarna, revisorn, verksamhetsrevisorerna, valberedningen och Riksorganisationen Unga med Synnedsättning senast den 1 mars kongressåret och senast en månad före extra kongress.

Kongresshandlingar ska skickas ut senast åtta veckor före ordinarie kongress och två veckor före extra kongress.

Mom 5: Yttrande-, förslags- och rösträtt

Distriktens och branschföreningarnas ombud, riksförbundets styrelse, verksamhetsrevisorerna, revisorn, valberedningen samt representanterna för Unga med Synnedsättning har yttrande- och förslagsrätt.

Endast distriktens och branschföreningarnas ombud har rösträtt.

Mom 6: Vid ordinarie kongress ska förekomma:

1. Rapport från Synskadades Stiftelse.

2. Fastställande av arvoden till styrelsen, verksamhetsrevisorerna och valberedningen för kommande kongressperiod.

3. Val av förbundsordförande, 1:a och 2:a vice förbundsordförande för kommande kongressperiod.

4. Val av tio styrelseledamöter för kommande kongressperiod.

5. Val av verksamhetsrevisorer med ersättare för kommande kongressperiod.

6. Val av revisor med ersättare för kommande kongressperiod.

7. Val av valberedning för kommande kongressperiod.

8. Behandling av motioner.

9. Behandling av förslag från styrelsen och av kongressen utsedda arbetsgrupper.

10. Fastställande av årsavgifter för distrikten och branschföreningarna för kommande kongressperiod.

11. Fastställande av verksamhetsinriktning och långtidsbudget för kommande kongressperiod.

Mom 7: Styrdokument

Stadgar, intressepolitiskt program och motsvarande styrdokument fastställs av kongressen.

Mom 8: Motioner

Motionsrätt har medlem, lokalförening, distrikt, branschförening och Riksorganisationen Unga med Synnedsättning.

Motioner till kongressen ska vara insända skriftligt till riksförbundets styrelse senast den 30 april kongressåret. Om den 30 april infaller på en helgdag gäller nästkommande vardag som sista inlämningsdag.

Mom 9: Extra kongress

Extra kongress ska genomföras då riksförbundets styrelse, organisationsrådet, verksamhetsrevisorerna eller revisorn anser det nödvändigt.

Vid extra kongress får beslut endast fattas i de ärenden som tagits upp i kallelsen.

§ 7 Organisationsråd

Mom 1: Ordinarie organisationsråd

Ordinarie organisationsråd ska genomföras senast den 30 juni varje år.

Mom 2: Sammansättning

Organisationsrådet består av ett ombud från varje distrikt och branschförening, riksförbundets styrelse, revisorn samt representanter från verksamhetsrevisorerna, valberedningen och en representant från Riksorganisationen Unga med Synnedsättning.

Ombud för distrikt och branschförening ska vara synskadad medlem eller stödjande medlem som är vårdnadshavare till synskadat barn och får ej vara ledamot av riksförbundets styrelse. Ett ombud kan endast representera ett distrikt eller en branschförening.

Mom 3: Kallelse och handlingar

Kallelse till ordinarie organisationsråd ska sändas ut senast den 1 april.

Övriga handlingar till ordinarie organisationsråd ska sändas ut senast tre veckor före mötet.

Till övriga organisationsråd ska kallelse sändas ut senast fyra veckor före mötet och övriga handlingar senast två veckor före mötet.

Kallelse och handlingar skickas till distrikten, branschföreningarna, förbundsstyrelsen, verksamhetsrevisorerna, revisorn, valberedningen samt Riksorganisationen Unga med synnedsättning.

Mom 4: Yttrande-, förslags- och rösträtt

Distriktens och branschföreningarnas ombud, riksförbundets styrelse, verksamhetsrevisorerna, revisorn, valberedningen och Unga med Synnedsättning har yttrande- och förslagsrätt. Endast distriktens och branschföreningarnas ombud har rösträtt.

Mom 5: Handlingar vid ordinarie organisationsråd

Organisationsrådet ska årligen behandla styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska årsredovisning, den auktoriserade revisorns berättelse och verksam­hetsrevisorernas rapport.

Organisationsrådet fastställer resultat- och balansräkning, dispositioner beträffande riksförbundets överskott eller underskott samt tar ställning till frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

Mom 6: Övriga ärenden där organisationsrådet fattar beslut

Organisationsrådet tar ställning till årlig rapport om åtgärder med anledning av bifallna kongressmotioner, fattar beslut om eventuella fyllnadsval till riksförbundets styrelse, verksamhetsrevisorer, revisor och valberedning, riktlinjer för valberedningens arbete, eventuell extra kongress samt frågor som kongressen eller förbundsstyrelsen hänskjutit till organisationsrådet.

§ 8 Förbundsstyrelse

Mom 1: Ledamöter

Riksförbundets angelägenheter handhas av en styrelse som består av tretton ledamöter. Valbar till förbundsstyrelsen är synskadad medlem och stödjande medlem som är vårdnadshavare till synskadat barn.

Förbundsordförande ska vara synskadad medlem. Förbundsordförande kan väljas för högst tre kongressperioder i följd.

Mom 2: Beslutsförhet

Styrelsen är besluts för då minst sju ledamöter är närvarande.

Mom 3: Sammankallande

Ordföranden sammankallar styrelsen minst fyra gånger per år, och när annan styrelseledamot, verksamhetsrevisorerna eller revisorn begär det.

Mom 4: Firmateckning

Förbundets firma är Synskadades Riksförbund och tecknas gemensamt av minst två av dem som styrelsen utsett.

Mom 5: Redovisning

Styrelsen ska senast den 15 april varje år lämna sina redovisningshandlingar för föregående år till revisorn och verksamhetsrevisorerna.

Mom 6: Åtgärder inom distrikt

Det åligger förbundsstyrelsen att stötta distrikten och bedriva verksamhet i områden där inte något distrikt finns.

Riksförbundets styrelse ska vidta åtgärder om verksamheten inom ett distrikt inte fungerar.

Om det av olika skäl inte finns förutsättningar för ett distrikt att under en begränsad tid bedriva verksamhet, kan distriktet vara vilande i högst tre år eller upplösas. Under tiden som distriktet är vilande eller upplöst, ansvarar riksförbundet för verksamheten inom distriktets område och förvaltar distriktets tillgångar, som kan användas för denna verksamhet.

När ett distrikt upplösts eller varit vilande i tre år och därmed anses upplöst tillfaller resterande medel riksförbundet. Om nytt distrikt bildas i området, ska riksförbundet ge detta ett startbidrag.