Tre personer ser in i kameran
SRF har träffat beslutsfattare för att övertyga dem om att det behövs ett lagförtydligande. Här är förbundsordförande Niklas Mattsson på möte med Pia Steensland och Acko Ankarberg.

SRF-aktion för rätt tolkning av lagen

LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, har ett tydligt syfte – att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva som andra. Ändå nekas fler och fler stöd till sådant som de flesta ser som självklart: att ta sig ut, handla, läsa sin post eller gå till tandläkaren. text & foto: Sally Thunström

Sedan 2009 har antalet beviljade fall som fått ledsagarservice inom personkrets 3 minskat med 38,5 procent.
Synskadades Riksförbund har startat en aktion under namnet #LagaLSS med syftet att uppmärksamma den negativa utvecklingen som sker när beslutsfattare tolkar lagen. Just i tolkningen av LSS har något gått fel och många nekas i dag ledsagning. Genom en rad beslut i kommuner och förvaltnings-
domstolar har synskadade bit för bit berövats sin rörelsefrihet.
Förbundsordförande Niklas Mattsson har därför tillsammans med bland annat förbundsjuristen Anna Quarnström och kommunikatör Sally Thunström från rikskansliet startat en turné bland partierna i riksdagen. Gruppen har nu hunnit prata med Acko Ankarberg Johansson (KD), ordförande i socialutskottet och Pia Steensland, ledamot. De var villiga att göra ett uttalande från utskottet efter vårt möte. Ett uttalande som mottas positivt i riksdagen kan vara början till en nationell utredning som i sin tur förhoppningsvis kan leda till ett lagförtydligande.

Dock behöver fler representanter från andra partier i utskottet ställa sig bakom ett uttalande för att det ska få tyngd i riksdagen. Det var då vi bestämde oss för att försöka träffa samtliga partier. Vårt budskap till politikerna är tydligt:
1. Förtydliga att gravt synskadade, blinda och personer med dövblindhet ska ingå i personkrets 3 för LSS.
2. Utveckla insatsen ledsagning och beskriv vad den ska innehålla för att bättre täcka behoven hos gravt synskadade, blinda och personer med dövblindhet.
Gruppens andra möte var på socialdepartementet där man träffade Lena Hallengrens statssekreterare Tobias Lundin Gerdås. Även här möttes SRF av förståelse och ett genuint intresse av att lyssna på vår syn på tolkningen av LSS.

Senast träffade SRF Bengt Eliasson och Lina Nordquist (L) vilka har ett stort engagemang i våra frågor och mötet fokuserades därmed på att hitta vägar för att få upp frågan i riksdagen. Det är fortfarande tydligt att fler partier behöver vara villiga att ta till medel för att få till en förändring. Därför har vi kontaktat fler partier för att försöka få fler ledamöter i socialutskottet att vilja agera i frågan.
Inom ramen för aktionen #LagaLSS uppmanar vi riksdagen att just laga det som blivit trasigt i tolkningen av lagen.
Skälet till att många synskadade har förlorat sin ledsagarservice de senaste 13 åren är att kommunerna som tar besluten och förvaltningsdomstolarna som behandlar överklaganden inte anser att gravt synskadade, blinda och personer med dövblindhet hör hemma i LSS. Somliga blir bokstavligen isolerade i sina hem – trots att LSS säger att personer med synnedsättning ska kunna leva som andra. Skälet till detta är att kommunerna anser att blindhet inte ska ses som en så omfattande funktionsnedsättning, trots att det finns de som inte ens kan lämna sina hem utan sin syn.

SRF har intervjuat bland annat Bengt Westerberg, som var socialminister 1994 när lagen infördes. Han beskriver syftet med lagen: ”Nyckelformuleringen är att leva som andra, det vill säga du ska kunna göra det andra gör så långt det överhuvudtaget är möjligt, trots din funktionsnedsättning.”
I en intervju med Christina Heilborn, förbundssekreterare FUB*, berättar hon att ”det vi ser i praktiken är att det är en väldig diskrepans mellan lagstiftningen och tillämpningen, och vad konsekvenserna blir då.”

Tillsammans med intervjuerna, SRF:s påverkansarbete gentemot politiker, debattartiklar, remissvar på utredningar, deltagande i den expertgrupp som lämnat synpunkter till den senaste LSS-utredningen och att SRF:s förbundsjurist driver ärenden för att fler ska få rätt till ledsagning tror vi att vi kommer kunna påverka politiker att göra ett förtydligande av lagen. 


Läs mer på www.srf.nu/lagalss

* FUB – en förening som arbetar med rättigheter för barn med intellektuell funktionsnedsättning